Podczas Kongresu omówione zostaną najważniejsze i najtrudniejsze problemy ochrony przeciwpożarowej oraz techniczne zabezpieczenia budynków, osób i mienia. Do udziału w kongresie zachęcamy wszystkich zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa pożarowego w Polsce, praktyków w zakresie projektowania, realizacji inwestycji, prewentystów oraz specjalistów ochrony przeciwpożarowej, którzy na co dzień spotykających się w swojej pracy zawodowej z problemami i wyzwaniami ochrony przeciwpożarowej. Udział w kongresie i wydarzeniach towarzyszących jest BEZPŁATNY.

Podczas pięciu sesji konferencji zostaną omówione zagadnienia z wielu powiązanych ze sobą dziedzin od nowości w systemach alarmowych, sygnalizacji alarmowej, oddymianiu czy detekcji po szereg rozwiązań z zakresu kontroli i monitoringu aż po bierną ochronę przeciwpożarową. Kongres współtworzony i pod Patronatem najwyższej klasy ośrodków naukowych i branżowych w kraju: CNBOP – PIB, CIOP-PIB , SGSP, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, Katedry Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ, IBP NODEX, SIBP, GIG, PISA, PZU LAB, ZOSPRP.


NADZÓR MERYTORYCZNY nad przebiegiem bieżącej edycji pełni Zespół Ekspertów i najwyższej klasy specjalistów:

 • prof. nzw. dr hab. inż. ADAM MARKOWSKI - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 • nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • dr AGNIESZKA GAJEK - Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego, Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych CIOP-PIB
 • bryg. dr inż. DARIUSZ WRÓBLEWSKI – Dyrektor CNBOP-PIB
 • mgr SYLWIA KRAWCZYŃSKA - Z-ca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju CNBOP-PIB
 • dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK - Niezależny ekspert, współautor przepisów w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego
 • mł. bryg. dr inż. ADAM KRASUSKI - Zakład Informatyki i Łączności SGSP
 • mł. bryg. dr inż. PRZEMYSŁAW KUBICA – Zakład Technicznych Systemów Zabezpieczeń SGSP SGSP
 • mł. bryg. mgr inż. MARCIN CISEK - Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP
 • dr inż. JAROSŁAW WIATER - POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA, Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej
 • dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI - Kierownik Projektu PZU LAB, Dyrektor ds. inżynierii ryzyka i rozwoju współpracy z przemysłem PZU S.A
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. RYSZARD STĘPKOWSKI - Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JERZY CISZEWSKI - IBP NODEX
 • bryg. w st. spocz. mgr inż. JANUSZ SAWICKI - IBP NODEX
 • mgr inż. PIOTR TREJDA - Doradca Zarządu PISA przedstawiciel Polskiej Izby Systemów Alarmowych w Radzie ds. Certyfikacji CNBOP-PIB
 • mł bryg. w st. spoz. mgr inż. ALEKSANDER DEMCZUK - Biegły Sądowy z Zakresu Pożarnictwa, Rzeczoznawca ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
 • mgr inż. ADAM MICHAŁOWSKI - Zespół Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

DZIEŃ SPECJALISTY PODCZAS KONGRESU
Tegorocznej edycji wzorem lat poprzednich towarzyszyć będzie wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017, szereg pokazów, testów, spotkań i specjalistycznych konsultacji z pierwszej ręki z przedstawicielami producentów i dostawców wyrobów i rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Kongres to idealne miejsce aby projektanci, instalatorzy, ekipy wykonawcze i montażowych oraz integratorzy systemów i służby serwisowe uzyskali wsparcie techniczne w zakresie nurtujących ich tematów.

SLRR Mitsubishi L200 i GĄSIENICOWEGO POJAZDU AMFIBIJNEGO
Bogatą ofertę podczas tegorocznego wydarzenia zaprezentują m.in. CNBOP-PIB, WIPOS POLTECHIKA ŁÓDZKA oraz 4 pracownie Wydziałów SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych, aparaturę pomiarową i innowacyjne sprzęty i urządzenia. Na wystawie SGSP ponadto do nabycia będą najnowsze publikacje i Wydawnictwa SGSP. Całość uatrakcyjni sprzęt i prezentacja samochodów pożarniczych udostępnionych na czas kongresu przez SGSP m.in. SLRR Mitsubishi L200, quad oraz gąsienicowy pojazd typu amfibia Gamma 1000.  Sprzęt i wyposażenie dla służb mundurowych zaprezentują m.in. PROTEKTOR, KZPT KALISZ, SGSP, SUPRON 3, BOXMET czy KADIMEX.

WARTE UWAGI TEMATY KONGRESU
Wartym uwagi będzie wykład przedstawiciela sektora ubezpieczeń nota bene roli technicznych systemów zabezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach. Współpracy automatyki pożarowej z działaniami straży pożarnej w budynku użyteczności publicznej. Oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku za pomocą multisymulacji. Konserwacji stałych urządzeń gaśniczych wodnych tryskaczowych. Ograniczeń czynników ryzyka i ich znaczenia w występowaniu zdarzeń pożarowych czy zmian w warunkach bezpieczeństwa pożarowego dla budynków. Integracji wentylacji pożarowej z systemami gaśniczymi oraz detekcji pożarowej z sygnalizacją pożarową. pożarowej. Systemów wizyjnych. Zasad projektowania, doboru, i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem lub niebezpiecznym stężeniem innych gazów to jedne ze stałych punktów konferencji. Wykorzystanie wizualizacji do prezentacji zagrożeń pożarowych i automatycznych, bezobsługowych systemów gaśniczych, aspekty skutecznej ewakuacji na którą wpływ ma m.in. zrozumiałość komunikatów to jedynie początek długiej listy omawianych tematów podczas kongresu. Na amatorów nowych technologii czeka natomiast demonstracyjny pokaz działania systemów gaśniczych. Uczestnicy będą mogli zasięgnąć porad i konsultacji z zakresu prawa budowlanego, dochodzenia odszkodowań, finansowania inwestycji oraz dobrych praktyk w zakresie projektowania i montażu systemów.

DEBATA EKSPERTÓW
Podsumowaniem wydarzenia będzie DEBATA siedmiu ekspertów Rady Programowej na temat "Współczesne wyzwania, organizacja i zmiany w warunkach ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak zapobiec poważnym awariom i pożarom w przyszłości”. Głos w debacie zabiorą m.in. dr AGNIESZKA GAJEK CIOP-PIB, nadbryg. w st. spocz. dr prof. nzw. RYSZARD GROSSET - Szkoła Główna Służby Pożarniczej, dr inż. DARIUSZ RATAJCZAK, dr inż. DARIUSZ GOŁĘBIEWSKI PZU LAB.
 
W trakcie DEBATY poruszone zostaną następujące kwestie:

 • Rola projektanta, rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń ppoż i ubezpieczyciela w procesie inwestycyjnym.
 • Przyczyny i skutki pożarów,  szacowanie ryzyka w w/w zakresie – praktyka krajowa i trendy światowe.
 • Wpływ zamian w wymaganiach ochrony przeciwpożarowej dla budynków na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – po wszystkich uzgodnieniach.
 • Rola i znaczenie scenariuszy pożarowych oraz problemy w ich sporządzaniu.
 • Analiza przypadku: przyczyny i skutki pożaru i poważnej awarii rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach (czy stać nas na luksus zapomnienia?).
 • Analiza przypadku: Tragiczny w skutkach pożar londyńskiego wieżowca Grenfell Tower – gdzie popełniono błędy, jakie warunki należy spełnić aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości?
 • Rola i miejsce ubezpieczyciela w kształtowaniu bezpieczeństwa pożarowego już na etapie projektowania.
 • Problemy z wypłatą odszkodowań w świetle nowych zaleceń Polskiej Izby Ubezpieczycieli.

DOWIEDZ SIĘ DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONGRESIE

PEŁEN ZAKRES TEMATÓW ZAPLANOWANYCH PODCZAS BIEŻĄCEJ EDYCJ

WIĘCEJ INFORMACJI

REJESTRACJA jest nieodpłatna, prowadzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń:

i trwa do wyczerpania się miejsc.

Zapraszają organizator DND PROJECT i HVACR.pl jako jeden z patronów medialnych.