Najważniejsze przepisy to ułatwienia dla konsumentów (łatwiejsze pozbywanie się starych urządzeń w sklepie), uszczelnienie systemu (sprawne zbieranie i bezpieczniejsze przetwarzanie zużytego sprzętu oraz monitorowanie drogi elektroodpadów) i zwiększenie poziomu odzyskiwanego i przetwarzanego ZSEE.

Celem ustawy jest wprowadzenie do polskich przepisów dyrektywy unijnej 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Z punktu widzenia wprowadzającego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy odnotować m.in.:

  • Od 15 sierpnia 2018 r. zakres za sprzęt będzie można uznać każde urządzenie spełniające definicję sprzętu w rozumieniu ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz nie mieszczące się w żadnej z kategorii wyłączeń. Od tej chwili zużyty sprzęt będzie należało przyporządkowywać do jednej z 6 grup tj.: (1) sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury; (2)  ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2; (3) lampy; (4)  sprzęt wielkogabarytowy (którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm); (5) sprzęt małogabarytowy (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm); (6) małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm).
  • Przez pierwsze 3 lata od wejścia w życie dyrektywy 2012/19/UE (do 14 sierpnia 2015 r.) będą obowiązywać dotychczasowe poziomy odzysku i recyklingu. Od 15 sierpnia 2015 r. zostaną one zwiększone o 5%. Do 2016 roku wprowadzający sprzęt będzie musiał zapewnić, że 35% masy sprzętu wprowadzonego na rynek krajowy w poprzednim roku kalendarzowym będzie zebrana i poddana przetworzeniu. Od 1 stycznia 2016 r. roczny poziom zbierania zużytego sprzętu będzie wynosił minimum 40% średniej masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w trakcie trzech poprzedzających lat, ale nie więcej niż 45%. Po 6 latach od dnia wejścia w życie dyrektywy tj. od 15 sierpnia 2018 r. poziomy zaczną obowiązywać w nowym układzie, dopasowane do 6 grup sprzętu. Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie on do 65%.
  • Powstanie e-system monitoringu przemieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co przyczyni się do ograniczenia tzw. szarej strefy na rynku gospodarowania ZSEE.
  • Powstanie krajowy rejestr przedsiębiorców z branży sprzętu elektrycznego i elektronicznego, prowadzony przez marszałka województwa w systemie teleinformatycznym.

Teraz piłeczka jest po stronie Rządowego Centrum Legislacji, którego zadaniem jest opracowanie tekstu ustawy.

Fot. arch. redakcji