Prawo (Ogrzewnictwo)

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Według projektu założeń zmiany ustawy Prawo budowlane zniesiony zostanie wymóg uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (poza pewnymi wyjątkami) i nie będzie trzeba dołączać do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, a także o warunkach przyłączenia budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.

Wyroby budowlane w Unii Europejskiej - nowe prawo od 01.07.2013

Od 1 lipca 2013 r. w Unii Europejskiej będzie w pełnym zakresie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Rozporządzenie 305/2011 jednocześnie uchyla Dyrektywę Budowlaną 89/106/EWG.

Kto wydaje Świadectwa kwalifikacji? Jak uzyskać Świadectwo?

Lista podmiotów prowadzących kursy początkowe i uzupełniające oraz uprawnionych do przeprowadzania egzaminów w zakresie substancji kontrolowanych - świadectwa kwalifikacji - zgodnie z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. O substancjach zubażających warstwę ozonową.

PIT-11 - do końca lutego każdego roku

Dzisiaj mija ostateczny termin złożenia PIT-11 za rok 2012 przez pracodawcę-płatnika. Za niedopełnienie tego obowiązku płatnikowi grozi grzywna. 1% OPP - pomagaj z głową.  

Obowiązek etykietowania urządzeń na prąd od 1 lutego 2013

Od 1 lutego 2013 roku na wszystkich urządzeniach zasilanych energią elektryczną muszą znajdować się etykiety informujące o zużyciu energii. Ponadto Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię wprowadza obowiązek informowania o zużyciu energii w reklamach produktów korzystających z prądu.