Prawo (Chłodnictwo)

Wentylacja - zmiany w warunkach technicznych od 01.01.2014

Od początku tego roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

F-gazy w Europie - postępy nowelizacji

Rada Europejska, Komisja Europejska i Parlament Europejski doszły do porozumienia. Przyjęły kompromis w zakresie nowelizacji regulacji F-gazowej.

Certyfikacja F-gazowa: stan obecny

Certyfikaty F-gazowe zaczną obowiązywać w Polsce najwcześniej w 2015 roku. Termin wejścia w życie polskiej ustawy zależy jednak od wielu czynników...

OZE - prawny krok wstecz?

36 organizacji gospodarczych i społecznych mówi jednym głosem - nowa koncepcja projektu ustawy o OZE grozi podniesieniem ryzyka inwestycyjnego, ograniczeniem konkurencji oraz podwyższeniem kosztów realizacji celów OZE na 2020 rok.

Prawo Zamówień Publicznych

Projekt poselski ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Elektroodpady - porządki czas zacząć

Rząd przyjął założenia do projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ustawa o ZSEE).  Na wprowadzenie nowych przepisów kraje unijne mają czas do 14 lutego 2014 roku.

Radykalne wycofanie HFC?

Poseł-sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w zakresie regulacji f-gazowej, Bas Eickhout, wyraził nadzieję, że do końca roku 2013 PE i Rada Europy zakończą negocjacje dotyczące nowej regulacji f-gazowej.

Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Według projektu założeń zmiany ustawy Prawo budowlane zniesiony zostanie wymóg uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (poza pewnymi wyjątkami) i nie będzie trzeba dołączać do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków, a także o warunkach przyłączenia budynku do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych oraz telekomunikacyjnych.