Prawo

Przeglądy klimatyzacji w nowym prawie

3 czerwca do sejmowej Komisji Infrastruktury skierowano do pierwszego czytania projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Znalazły się nim zapisy dotyczące przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacyjnych.

Rozporządzenie F-gazowe 517 (2014)

Zmienione rozporządzenie F-gazowe 517 (2014), uchylające poprzednie rozporządzenie 842 (2006) zostało opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 maja 2014 roku. Nowe prawo dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2015 roku.

Pompy ciepła jako OZE uregulowane rozporządzeniem

28 kwietnia weszło z życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źróde. Jest to pierwszy w prawie polskim dokument, który jednoznacznie podaje, że znaczna część ciepła przekazywanego przez pompy ciepła pochodzi ze źródeł odnawialnych.

Ustawa o OZE przyjęta

Na posiedzeniu 8 kwietnia 2014 roku, Rząd przyjął budzącą kontrowersje i obawy ustawę o wsparciu odnawialnych źródeł energii.

Ustawa o OZE może być niekonstytucyjna

80% hurtowej ceny energii to stawka, którą otrzymują posiadacze mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii za sprzedaż do sieci nadwyżek energii. Takie rozwiązanie wprowadził tzw. mały trójpak i utrzymuje je projekt ustawy o OZE. Fundacja ClientEarth uważa takie rozwiązanie za niekonstytucyjne. Narusza ono m.in. zasadę równości, ingeruje w prawa majątkowe, narusza ceny energii i wywłaszcza właścicieli źródeł wytwarzania z części wyprodukowanej energii.

Wentylacja - zmiany w warunkach technicznych od 01.01.2014

Od początku tego roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

F-gazy w Europie - postępy nowelizacji

Rada Europejska, Komisja Europejska i Parlament Europejski doszły do porozumienia. Przyjęły kompromis w zakresie nowelizacji regulacji F-gazowej.

Certyfikacja F-gazowa: stan obecny

Certyfikaty F-gazowe zaczną obowiązywać w Polsce najwcześniej w 2015 roku. Termin wejścia w życie polskiej ustawy zależy jednak od wielu czynników...

OZE - prawny krok wstecz?

36 organizacji gospodarczych i społecznych mówi jednym głosem - nowa koncepcja projektu ustawy o OZE grozi podniesieniem ryzyka inwestycyjnego, ograniczeniem konkurencji oraz podwyższeniem kosztów realizacji celów OZE na 2020 rok.

Prawo Zamówień Publicznych

Projekt poselski ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Elektroodpady - porządki czas zacząć

Rząd przyjął założenia do projektu nowej ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ustawa o ZSEE).  Na wprowadzenie nowych przepisów kraje unijne mają czas do 14 lutego 2014 roku.

Radykalne wycofanie HFC?

Poseł-sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w zakresie regulacji f-gazowej, Bas Eickhout, wyraził nadzieję, że do końca roku 2013 PE i Rada Europy zakończą negocjacje dotyczące nowej regulacji f-gazowej.