W Kongresie PROCLIMATE uczestniczyło ponad 150 gości - zarówno z branży chłodnictwa i klimatyzacji, jak i użytkowników instalacji (operatorów), przedstawiciele administracji publicznej i nauki. Odbyły się cztery panele tematyczne, podczas których wystąpiło 17 polskich i zagranicznych prelegentów. Kongres odbył się pod patronatem rządowym - przedsięwzięcie objęli swymi auspicjami wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska Marcin Korolec. Patronat sprawowali także prof. Jerzy Buzek - Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Silne wsparcie polskiej i unijnej administracji publicznej
Kongres został oficjalnie otwarty przez przedstawicielki rządu - Małgorzatę Wejtko, która wystąpiła w imieniu Marcina Korolca oraz Czesławę Ostrowską z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zwieńczeniem części oficjalnej była emisja wystąpienia prof. Jerzego Buzka, który podkreślił znaczenie Kongresu i spójność prezentowanych zagadnień z celami Komisji Europejskiej.  Znalazało to potwierdzenie w pierwszych dwóch prelekcjach, które wygłosili przedstawiciele Komisji Europejskiej. Marcos Gonzalez-Alvarez z Dyrekcji Generalnej ds. Energii zajął się dyrektywami UE, dotyczącymi ekoprojektowania i oznakowania energetycznego, zaś Arno Kashl z Dyrekcji Generalnej ds. Działań w Dziedzinie Klimatu omówił postępy wdrażania rozporządzenia F-gazowego 517/2014. Sesję pierwszą zakończyło wystąpienie Andrzeja Muszela z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił problemy, jakie ministerstwo napotyka w pracach nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy instalacjach ziębniczych.

Wyzwania i szanse dla branży
Prezentację, pokazującą wyzwania i szanse wynikające z nowego prawodawstwa UE, przygotowali dr Rafał Andrzejczyk i dr Tomasz Muszyński z Politechniki Gdańskiej. Omówili zmiany konstrukcyjne i technologiczne w budowie instalacji chłodniczych, które wynikają i będą wynikać z zastępowania F-gazów nowymi czynnikami chłodniczymi - syntetycznymi o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) i naturalnymi.

Dina Köpke (Emerson Climate Technologies) zwróciła uwagę na to, jak wiele współzależnych przepisów wpływa na podstawy bezpieczeństwa produktów w branży HVACR - m.in. dyrektywa maszynowa czy regulacje z zakresu ochrony środowiska przed substancjami niebezpiecznymi, substancjami chemicznymi, opakowaniami i F-gazami. Jako przykłąd takiego przepisu, Dina Köpke podała rozporządzenie w sprawie F-gazów, które zmusi branżę do przejścia na czynniki chłodnicze o niższym GWP, co wpłynie na problemy z łatwopalnością, czyli wymusi zgodność z dyrektywą ATEX oraz zmiany wymuszane przez dyrektywę dotyczącą urządzeń wysokociśnieniowych (tzw. PED). To może prowadzić do obowiązku np. badań procesów spawalniczych podczas produkcji.

Per Jonasson, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Klimatyzacji i Chłodnictwa (AREA), skupił się na punkcie widzenia wykonawcy. Już za chwilę dobrze znane najlepsze praktyki i rozwiązania w zakresie czynników i układów chłodniczych, będą musiały zostać zmienione lub rozwinięte - podkreślał. - Rok 2020 już nadszedł - powiedział Per Jonasson, mając na myśli konieczność pilnego dostosowania się do nowych zasad, regulujących stosowanie F-gazów, które w przedmiotowym roku spowodują znaczące zmiany w branży.

Bezpieczeństwo i standardy czynników chłodniczych
Głos zabrali: Torben Funder-Kristensen (Danfoss), który wyjaśniał zasady oceny ryzyka przy stosowaniu czynników chłodniczych o niskim GWP; Els Baert (Daikin), która omówiła europejskie normy bezpieczeństwa (EN) oraz ich oddziaływanie na branżę oraz Ray Gluckman (Gluckman Consulting), który podsumował panel przeglądem czynników chłodniczych i wskazaniem, jakie trendy rynkowe przemawiają za przejściem na czynniki chłodnicze o niższym GWP.

Przykłady zastosowań
Dr Jerzy Gagan i dr Kamil Śmierciew z Politechniki Białostockiej omówili kwestię poprawy efektywności energetycznej. Raul Simonetti z firmy Carel mówił o technologiach zmniejszających globalny równoważnik efektu cieplarnianego TEWI (Total Equivalent Warming Impact)  i emisjach sumarycznych. Grzegorz Mizera z gdańskiego Instytutu Maszyn Przepływowych PAN oraz prof. Dariusz Butrymowicz z Politechniki Białostockiej omówili zastosowanie propanu jako czynnika chłodniczego w instalacjach chłodniczych dla przechowalnictwa oraz wskazali kierunki rozwoju takich instalacji. Jürgen Göller (Carrier) przedstawił zastosowania czynnika CO2 w instalacjach chłodniczych supermarketów, podkreślając, że w porównaniu do instalacji na R404A, instalacje na CO2 mają dodatni efekt ekologiczny, ze względu na niski GWP i efektywność energetyczną. Ciekawą prezentację wygłosił Jürgen Süss (Efficient Energy) - mówił o możliwościach zastosowania wody jako czynnika chłodniczego. Wskazał, że zastosowanie w systemach, gdzie para wodna jest sprężana od ciśnienia parowania do ciśnienia skraplania za pomocą sprężarki, nie miało do tej pory charakteru komercyjnego i wyjaśniał, jak podejść do tego zagadnienia pod względem technicznym.

Oceny uczestników
Zarówno prelegenci, jak i goście Kongresu, docenili przede wszystkich urozmaicony i ciekawy program, pokazujący perspektywę różnych graczy rynkowych. Formuła Kongresu umożliwiła nie tylko pogłębienie swojej wiedzy, ale i rozmowy kuluarowe, często o charakterze międzynarodowym.

Organizatorzy

Krajowe Forum Chłodnictwa (KFCh) jest organizacją pracodawców, reprezentującą ponad 120 przedsiębiorstw polskiego sektora chłodnictwa i klimatyzacji. 

Europejskie Partnerstwo dla Energii i Środowiska Naturalnego (European Partnership for Energy and Environment - EPEE) zrzesza wiodące firmy sektora chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji i ogrzewnictwa. 

 

p. Arno Kaschl

prof. Jerzy Buzek

p. Robert Grejcz

Fot. Organizator