Po długiej historii mamy wreszcie ustawę F-gazową - Ustawę o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Została ona przyjęta przez Sejm i Senat i oczekuje na podpis prezydenta.

Jak podaje Ministerstwo Środowiska:

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do:

  • przyjmowania dostaw, obowiązku posiadania certyfikatu dla personelu i certyfikatu dla przedsiębiorców, wymogu posiadania przez personel zaświadczenia o odbytym szkoleniu oraz części przepisów wprowadzających administracyjne kary pieniężne, które wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
  • obowiązku prowadzenia dokumentacji przez operatorów urządzeń i systemów;
  • części przepisów w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Warto przypomnieć, że po posiedzeniu odpowiedniej nadzwyczajnej Podkomisji Sejmowej (do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych), z inicjatywy środowiska branżowego ograniczono wysoki wymiar kar, dodając zapisy w artykule dotyczącym kar administracyjnych.

5. Przy ustalaniu wysokości administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w art.47-49, uwzględnia się rodzaj i zakres naruszenia, w tym jego wpływ na środowisko, dotychczasową działalność podmiotu, który popełnił naruszenie, w zakresie objętym przepisami ustawy oraz skutki naruszenia.

 6. Jeżeli okoliczności sprawy i dowody wskazują, że do naruszenia doszło wskutek zdarzeń lub okoliczności, którym podmiot popełniający naruszenie nie mógł zapobiec, właściwy organ odstępuje od wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej i umarza postępowanie.

Fot. Flickr, NAVFAC, na lic. CC BY 2.0.