Świadectwo Kwalifikacji


Świadectwa Kwalifikacji wymaga się zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową:


Art. 9.1.
Działalność polegającą na obsłudze technicznej, demontażu oraz naprawie urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane, a także na odzysku substancji kontrolowanych, ich recyklingu, regeneracji, przekazywaniu do ponownego użytkowania oraz obrocie tymi substancjami, może prowadzić osoba posiadająca Świadectwo Kwalifikacji albo podmiot zatrudniający taką osobę.

Art. 11.1.
Świadectwo Kwalifikacji uzyskuje osoba pełnoletnia, która spełnia następujące warunki:
1) posiada co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie;
2) nie została prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko środowisku;
3) ukończyła kurs początkowy w zakresie substancji kontrolowanych obejmujący szkolenie w zakresie substancji kontrolowanych oraz przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, zwany dalej "kursem początkowym";
4) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją egzaminacyjną powoływaną przez podmiot, o którym mowa w art. 12 ust. 1

Kursy początkowe umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji prowadzone są przez wybitnych wykładowców uczelni technicznych Trójmiasta oraz praktyków z długoletnim stażem w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Odbywają się one w specjalistycznie wyposażonych laboratoriach, znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej. Po zakończeniu szkolenia odbywa się egzamin, po zdaniu którego uzyskuje się Świadectwo Kwalifikacji.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. dostępny na stronie http://www.masta.com.pl/

Organizator:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji - I.P.P.-U. MASTA
Miasto:
Gdańsk
Adres:
Start:
2015-03-10
Koniec:
2015-03-11