Chciałabym otworzyć pieczarkarnię o ok. 200 m kwadratowych powierzchni w woj. wielkopolskim. Czy mogę ubiegać się o dotacje na budowę pieczarkarni? Ile środków można uzyskać z dotacji i czy jest ona bezzwrotna? (wielkopolskie)

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego Działanie 1.1. W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 200.000 PLN.

Dotacja jest bezzwrotna.

W danym roku nie przewiduje się naborów w ramach danego działania.

Więcej informacji może Pani znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl