Regulamin strony

Regulamin Portalu Branżowego HVACR.pl
Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Portalu Branżowego HVACR.pl. Podczas rejestracji w Portalu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.


§1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Portal - Branżowy Portal Internetowy HVACR.pl, będący własnością Usługodawcy, umieszczony pod głównym adresem www.hvacr.pl, dostępny także poprzez przekierowanie z innych adresów internetowych jak np. hvacr.com.pl.
Usługodawca - właściciel Portalu HVACR.pl, świadczący usługi udostępniania zasobów Portalu oraz usług reklamowych.
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Portalu HVACR.pl.
Konto Użytkownika - wizytówka Użytkownika Portalu.
Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w oparciu o niniejszy Regulamin.
Dane - wszelkie dane lub aplikacje, m.in. artykuły prasowe, dane osobowe, komentarze, oferty, posty, zdjęcia, grafiki, itp., dostarczane do HVACR.pl w trakcie rejestracji Użytkownika lub korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do HVACR.pl w poczcie elektronicznej lub przekazywanych listownie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za treść Danych.
HVACR – skrót od angielskich słów Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration oznaczających ogrzewnictwo, wentylację, klimatyzację i chłodnictwo, czyli branże będące przedmiotem Portalu HVACR.pl.
Regulamin – niniejszy dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy.


§2
Informacje ogólne

1. Właścicielem Portalu Branżowego HVACR.pl jest firma zarejestrowana pod nazwą HVACR.pl Aldona Rybka z siedzibą w Bydgoszczy, 85-171, ul. Wojska Polskiego 8, NIP 767-146-85-50, REGON 341369652.
2. Uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu należy zgłaszać do Usługodawcy za pośrednictwem poczty internetowej na adres: redakcja@hvacr.pl

§3
Ogólne zasady korzystania z Portalu

1. Dostęp do Portalu jest bezpłatny (dla Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Portalu), za pośrednictwem publicznej sieci Internet.
2. Korzystanie z Portalu wraz z dostępem do jego treści jest bezpłatne. Odpłatna jest część usług reklamowych, wysyłanych do strony zainteresowanej w formie oferty poprzez wiadomość e-mail.
3. Prawo do wprowadzania Danych na strony Portalu mają wszyscy Użytkownicy. Prawo do publikacji Danych lub zaprzestania publikacji Danych na stronach Portalu przysługuje Usługodawcy.
4. Umieszczając wpis na Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie go w celach promocyjnych Portalu.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników Danych sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety.
6. Dane o charakterze wymienionym w §3 pkt. 5, a także Dane szczególnie rażące lekceważeniem polskich norm językowych, zasad ortografii i interpunkcji, mogą być usuwane bez wcześniejszego poinformowania autora wpisu o tym fakcie.
7. Jeżeli Użytkownik zamieszcza na Portalu Dane lub zdjęcia, które nie są jego autorstwa, zobowiązany jest do wskazania ich autora.
8. Wszelkie Dane umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Usługodawcy. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
9. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników, Dane i treści zamieszczone w Portalu przez Użytkowników, szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła Użytkownika do Portalu przez osoby trzecie.
10. Użytkownik Portalu publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

§4
Rejestracja i Konto Użytkownika

1. Rejestracja na Portalu Branżowym HVACR.pl dotyczy Użytkowników zainteresowanych lub/i związanych z branżą grzewczą, wentylacyjną, klimatyzacyjną i chłodniczą (HVACR) i następuje po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu. Formularz rejestracyjny stanowi integralną część Regulaminu.
2. Konto Użytkownika zostaje utworzone w momencie skutecznej rejestracji na stronie www.hvacr.pl/rejestracja, utworzonej pod nazwą (loginem) podanym w formularzu rejestracyjnym.
3. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta poprzez logowanie - po podaniu w Portalu prawidłowej nazwy i hasła i ich zatwierdzeniu.
4. O aktywacji Konta Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany podczas rejestracji.
5. Użytkownik w każdej chwili może zmienić swoje dane, zamieszczone w danych Konta, poprzez ich modyfikację w swoim Panelu Użytkownika.
6. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Portalu przez Użytkownika od uwiarygodnienia jego danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta, po uprzednim skontaktowaniu się z Usługodawcą.
8. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do używania Profilu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
9. Rejestrowana nazwa Użytkownika lub/i firmy nie może się rozpoczynać od znaków specjalnych lub powtórzeń (np. "aaa").

§5
Dane, ochrona

1. Dokonując rejestracji w Portalu internetowym  HVACR.pl, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, prezentację i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami, w celach statystycznych i marketingowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r.
2. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Portalu, której skutkiem jest założeniem Konta Użytkownika, rejestrujący oświadcza, iż zapoznał się z całą treścią Regulaminu i zaakceptował wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
3.  Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet wniosek rejestracyjny o wpis Użytkownik:
- potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
- wyraża zgodę na otrzymywanie od Portalu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail komunikatów oraz informacji handlowych
4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Portalu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Portal usług.
5. Gromadzone przez Portal dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie upoważnionym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.
7. Portal oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, wybór i układ prezentowanych w Portalu treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo oraz opracowania stanowią własność Portalu HVACR.pl, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Portal dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
8. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, przesyłanie, przedrukowywanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów i Danych, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów i Danych w jakiejkolwiek części lub całości jest bezwzględnie zabroniona.
9. Przesłanie materiałów przez klienta do Portalu w celu przygotowania kreacji reklamowej lub umieszczenia informacji na Portalu jest traktowane przez Usługodawcę jako potwierdzenie posiadania praw autorskich przez klienta do tych materiałów.

10. Administratorem danych osobowych jest firma HVACR.pl Aldona Rybka, NIP: 767-146-85-50, REGON: 341369652, z siedzibą w Bydgoszczy, Wojska Polskiego 8.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych podane są w Polityce Prywatności 

§6

Zastrzeżenia i odpowiedzialność Użytkowników
1. Wpisy, artykuły, wydarzenia, posty, które naruszają warunki Regulaminu będą usuwane bez powiadomienia Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepodawania przyczyny usunięcia wpisu, artykułu, wydarzenia, postu z Portalu.
2. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do edycji wpisów, artykułów, wydarzeń, postów i dostosowania ich do wymogów Portalu. O tym, czy wpis, artykuł, promocja, post, inna Dana pozostanie w bazie Portalu decyduje Usługodawca.
3. Korzystając z Portalu Użytkownik zgadza się, że Dane umieszczone w Portalu zawierają poglądy i opinie ich autorów, a nie Portalu (poza wiadomościami pisanymi przez redakcję Portalu) i właściciel Portalu nie ponosi za te treści odpowiedzialności.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Portalu informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności oraz za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu.

6. Wszelkie przedstawione w Portalu Dane, w tym poglądy, informacje, interpretacje i rozwiązania nie są przeznaczone do bezwzględnego stosowania w praktyce. Korzystanie z treści udostępnionych na stronach HVACR.pl odbywa się na odpowiedzialność Użytkownika.
7. HVACR.pl Aldona Rybka nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek dóbr HVACR.pl Aldona Rybka czy osoby trzeciej korzystającej z usług Portalu lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej, której dobra zostały naruszone w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ich treści lub z treści strony docelowej wynika, że są one sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają lub mogą naruszyć słuszne prawa osób trzecich oraz w przypadku, jeżeli treść lub forma reklam jest sprzeczna z interesem Portalu.
9. Wszystkie projekty graficzne wykonane przez HVACR.pl Aldona Rybka objęte są prawem autorskim ich kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora traktowane będzie jako kradzież własności intelektualnej i jako taka ścigana przez prawo. Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Art. 116.

§7
Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili.
2. Usługodawca Portalu Branżowego HVACR.pl zastrzega sobie prawo do:

a. tymczasowego wyłączania Portalu
b. korekty lub edycji informacji wysłanych lub/i publikowanych przez Użytkowników Portalu.
3. Portal HVACR.pl nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Portalu. Wszelkie nieporozumienia między sobą Użytkownicy rozwiązują samodzielnie.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania.