O jakie dotacje mogę się stać rozpoczynając działalność utylizacja i recykling urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. (dolnośląskie)

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą starać się o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże niemożliwy jest zakup środków transportu lub towar do sklepu lub pubu. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego Działanie 1.1.

W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 60% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 800.000 PLN.

Niestety w roku 2012 nie przewiduje się naborów w ramach danego działania w kategorii jaka dotyczy Państwa projektu.
Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl