Czy mam szansę na dofinansowanie unijne na zakup sprzętu potrzebnego do wykonywania instalacji klimatyzacji, wentylacji oraz rekuperacji? Lub dotacje na rozwój firmy? Niedawno założyłem jednoosobową firmę, która ma się zajmować zakładaniem i serwisem klimatyzacji, wentylacji domowych i urządzeń do odzyskiwania ciepła. (mazowieckie)

Przedsiębiorstwa w nowym okresie programowania UE na lata 2007 - 2013 mogą się starać o dotacje unijne, obejmujące m.in. zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), wartości niematerialnych i prawnych, jak również na budowę bądź modernizację obiektów. Jednakże niemożliwy jest zakup środków transportu lub towar do sklepu lub pubu. W okresie programowania ma Pan możliwość ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 1.5. W ramach tego programu maksymalny poziom dofinansowania na poziomie projektu może wynieść nawet 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna wartość projektów to 8.000.000 PLN. Niestety w roku 2012 nie przewiduje się naborów w ramach danego działania. Więcej informacji może Pan znaleźć na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Masz pytania o dotacje UE dotyczące branży HVACR? Pytaj: redakcja@hvacr.pl