Po zdanym egzaminie, oprócz Świadectwa Kwalifikacji, będzie można przystąpić do egzaminu. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają Zieloną Kartę.

Termin szkolenia:
24-25 kwietnia 2014

Miejsce szkolenia:
Kraków, Al. Jana Pawła II 41a (siedziba firmy Linde Gaz Polska)

Koszt szkolenia:
890 zł + VAT (16 godz. wykładów i ćwiczeń praktycznych, egzamin, materiały szkoleniowe, lunch i napoje w przerwach).

Termin zgłaszania uczestnictwa:
18 kwietnia 2014
szkolenia@prozon.org.pl

Dodatkowe informacje:

Aneta Krupińska:  tel. 22 392 74 62

Program szkolenia:
Czas trwania: 16 godzin lekcyjnych (45min) + egzamin

PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA
8:15 Rozpoczęcie szkolenia. Czynności organizacyjne. Wprowadzenie.
8:30–10:00 (wykład) Wpływ substancji kontrolowanych na środowisko, metody postępowania z wyrobami, urządzeniami i instalacjami oraz odpadami zawierającymi substancje kontrolowane.
przerwa 10:00-10:15
10:15-11:45 (wykład) Rodzaje substancji kontrolowanych, ich właściwości oraz zamienniki stosowane w chłodnictwie i dziedzinach pokrewnych.
przerwa 11:45-12:00
12:00-13:30 (wykład) Metody systemów i urządzeń stosowanych przy napełnianiu, odzysku, recyklingu, regeneracji substancji kontrolowanych.
Przerwa obiadowa 13:30–14:00
14:00-15:30 (wykład)  Obowiązki podmiotów używających substancje kontrolowane oraz instalacje i urządzenia zawierające te substancje.

przerwa 15:30-15:45
15:45-17:15 (wykład) Budowa instalacji i urządzeń zawierających substancje kontrolowane oraz podstawowe zagrożenia dla osób, mienia i środowiska ze strony urządzeń napełnionych substancjami
kontrolowanymi.


DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA
7:30–9:00 (Warsztaty) Montaż, obsługa, konserwacja, naprawa i kontrola szczelności instalacji i urządzeń zawierających substancje kontrolowane a aspekty bezpieczeństwa.
przerwa 9:00-9:15
9:15-10:45 (Warsztaty) Sprawdzanie, kontrola i badania szczelności wraz z dokumentowaniem czynności, odczytywanie i interpretacja wskazań przyrządów oraz nastawianie przyrządów regulacyjnych i zabezpieczających.
przerwa 10:45-11:00
11:00-12:30 (Ćwiczenia praktyczne) Odzysk substancji kontrolowanych, obsługa stacji do odzysku i wykrywaczy nieszczelności, posługiwanie się środkami ochrony indywidualnej.

Przerwa obiadowa 12:30–13:00
13:00-14:30 Egzamin teoretyczny (test)
przerwa 14:30-14:45
14:45-17:45 Egzamin praktyczny