Dyrektywa 2006/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. dotycząca emisji z systemów klimatyzacji w pojazdach silnikowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 70/156/EWG, tzw. Dyrektywa MAC (Mobile Air Conditioning), określa wymogi dla układów klimatyzacji w pojazdach fabrycznie nowych:

  • Kategorii M1 (pojazdy do przewozu osób, mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy);
  • Kategoria N1, klasa I (pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 3,5 t, przy czym klasa I obejmuje pojazdy o masie odniesienia nie przekraczającej 1305 kg).

Zgodnie z zapisami Dyrektywy, na unijny rynek nie wolno wprowadzać samochodów, w których instalacjach klimatyzacyjnych pracuje czynnik o GWP większym niż 150. W praktyce oznacza to wycofanie stosowanego jeszcze do niedawna powszechnie czynnika R134a o GWP=1430. Zastąpiono go czynnikiem z grupy HFO - R1234yf. Oba czynniki mają bardzo podobne właściwości termodynamiczne, są np. bardzo zblizone pod względem efektywności chłodzenia i reakcji na zmiany ciśnienia. Problematyczna jest natomiast wyższa palność nowego czynnika: temperatura samozapłonu dla R134a wynosi 770°C, a dla R1234yf jest to 405°C, co czyni go "łagodnie palnym". Powoduje to, że producenci samochodów poszukują dodatkowych środków bezpieczeństwa (głośna była sprawa obiekcji Daimlera) lub prowadzą badania nad innymi czynnikami (np. dwutlenek węgla). 

Dyrektywa wypowiada się także w zakresie modernizacji i ponownego napełniania systemów klimatyzacji.

Artykuł 6

Modernizowanie i ponowne napełnianie

1.   Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2011 r. systemy klimatyzacji zaprojektowane w taki sposób, aby zawierały fluorowane gazy cieplarniane o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150, nie są instalowane w pojazdach, które otrzymały homologację typu po tej dacie. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r. żadne pojazdy nie są modernizowane z zastosowaniem takich systemów klimatyzacji.

2.   Systemy klimatyzacji zainstalowane w pojazdach, które otrzymały homologację typu w dniu 1 stycznia 2011 r. lub później nie są napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150. Ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2017 r., systemy klimatyzacji we wszystkich pojazdach nie są napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi o współczynniku globalnego ocieplenia wyższym niż 150, z wyjątkiem ponownego napełniania systemów klimatyzacji zawierających te gazy, które zostały zainstalowane w pojazdach przed tą datą.

Przypomnijmy, że osoby, które odzyskują czynnik z klimatyzacji samochodowej są (zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) zobowiązane do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, które wydała certyfikowana przez UDT jednostka (rejestr jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu).

Pełna treść Dyrektywy 2006/40 (MAC)