Konkurs dla Działania 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych

Zarząd Województwa Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
dla Działania: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych  (Konkurs nr 5.4._2).

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w terminie od 29.04.2013 r. do 29.05.2013 r. Mogą one dotyczyć jedynie prac przygotowawczych związanych z realizacją inwestycji polegających na produkcji, odbiorze i przesyle energii i ciepła ze źródeł odnawialnych (z wyłączeniem instalacji OZE przeznaczonych bezpośrednio na potrzeby budynków mieszkalnych) w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym m.in.:
- opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego,
- raportu OOŚ,
- programu funkcjonalno-użytkowego,
- dokumentacji technicznej,
- analiz marketingowych i/lub finansowo-ekonomicznych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 500 000 PLN.

Szczegóły konkursu: http://dpr.pomorskie.eu/pl/konkursy/5_4_konkurs