Obowiązek sporządzenia analizy dotyczącej możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów zaopatrzenia w alternatywne źródła energii i ciepła dotyczył dotychczas jedynie budynków o powierzchni użytkowej większej niż 1000 m2. Od 3 października br. "analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy ciepła" ma dotyczyc wszystkich budynków.

Analiza ta ma określać roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia uwzględniając dostępne nośniki energii, warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, analizę porównawczą systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego (rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego) wraz z obliczeniami, a także wskazanie wyboru najbardziej optymalnego systemu zaopatrzenia w energię dla danego budynku.

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 762) wdraża postanowiea dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 153) i jednocześnie zmienia rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).

Treść rozporządzenia MTBiGM dostępna jest na stronie Sejmu RP. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 3 października 2013 r.