Prawo (Wentylacja)

ErP od 01.01.2016

01.01.2016 r. to ważny dzień w procesie wdrażania postanowień Dyrektywy ErP 2009/125/WE. Wytyczne Rozporządzenia Komisji UE nr 1253/2014 to kolejny etap poprawy jakości i funkcjonalności systemów wentylacyjnych.

Rozporządzenie F-gazowe 517 (2014)

Zmienione rozporządzenie F-gazowe 517 (2014), uchylające poprzednie rozporządzenie 842 (2006) zostało opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20 maja 2014 roku. Nowe prawo dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2015 roku.

Ustawa o OZE przyjęta

Na posiedzeniu 8 kwietnia 2014 roku, Rząd przyjął budzącą kontrowersje i obawy ustawę o wsparciu odnawialnych źródeł energii.

Ustawa o OZE może być niekonstytucyjna

80% hurtowej ceny energii to stawka, którą otrzymują posiadacze mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii za sprzedaż do sieci nadwyżek energii. Takie rozwiązanie wprowadził tzw. mały trójpak i utrzymuje je projekt ustawy o OZE. Fundacja ClientEarth uważa takie rozwiązanie za niekonstytucyjne. Narusza ono m.in. zasadę równości, ingeruje w prawa majątkowe, narusza ceny energii i wywłaszcza właścicieli źródeł wytwarzania z części wyprodukowanej energii.

Wentylacja - zmiany w warunkach technicznych od 01.01.2014

Od początku tego roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

OZE - prawny krok wstecz?

36 organizacji gospodarczych i społecznych mówi jednym głosem - nowa koncepcja projektu ustawy o OZE grozi podniesieniem ryzyka inwestycyjnego, ograniczeniem konkurencji oraz podwyższeniem kosztów realizacji celów OZE na 2020 rok.

Prawo Zamówień Publicznych

Projekt poselski ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Radykalne wycofanie HFC?

Poseł-sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w zakresie regulacji f-gazowej, Bas Eickhout, wyraził nadzieję, że do końca roku 2013 PE i Rada Europy zakończą negocjacje dotyczące nowej regulacji f-gazowej.

Zmiany w metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.