Jak informuje Ministerstwo Gospodarki, utrzymany zostanie obecny system wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Od początku 2015 roku wytwórcy energii elektrycznej będzie mógł wybrać między dotychczasowymi zasadami a przystąpieniem do nowego systemu aukcyjnego. Jego elementem będzie organizowanie aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Zgodnie z nim minimum ¼ energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW. Do 30 listopada każdego roku minister gospodarki będzie wydawał rozporządzenie, określające ilość i wartość energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym roku. Minister będzie ogłaszał również tzw. „cenę referencyjną”, czyli maksymalną, za jaką będzie można zakupić w danym roku 1 MWh energii z OZE.

Ustawa o OZE przewiduje również:

  • utworzenie Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej SA (OREO SA);
  • promocję prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach. Nowością jest pojęcie mikroinstalacji, czyli instalacji o niewielkiej mocy, produkującej energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalności gospodarczej. Wytwarzający energię w taki sposób będą mieli możliwość odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu. Natomiast działalność gospodarcza w małej instalacji miałaby wymagać jedynie wpisu do rejestru wytwórców, prowadzonego przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
  • obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie drewna pełnowartościowego) oraz likwidację pomocy dla dużej energetyki wodnej.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.

Zobacz także:

OZE - prawny kro wstecz? Wątpliwości 36 organizacji społecznych i branżowych

Czy ustawa o OZE może być niekonstytucyjna? Opinia prawnika

Przymiarki do programu PROSUMENT

źródło: Ministerstwo Gospodarki, foto: Braas