W październiku 2012 roku Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad przygotowaniem Projektu Ustawy o odnawialnych źródłach energii, w skrócie zwanej Ustawą o OZE. Dokument został przekazany do Komitetu do Spraw Europejskich. Kolejnym etapem będzie skierowanie ustawy OZE pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów i Rady Ministrów, a następnie do prac legislacyjnych w Parlamencie.

Projekt ustawy OZE określa:
1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
2) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z biogazu rolniczego lub wytwarzania biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii;
3) zasady i warunki przyłączenia do sieci instalacji odnawialnego źródła energii;
4) mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii, wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z biogazu rolniczego oraz wytwarzanie biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii;
5) zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii i energii elektrycznej wytwarzanej z
biogazu rolniczego w instalacjach odnawialnego źródła energii;
6) zasady opracowania i realizacji krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sposób monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłoduz odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie;
7) warunki i tryb certyfikowania instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji oraz akredytowania organizatorów szkoleń;
8) zasady współpracy międzynarodowej w zakresie wspólnych projektów energetycznych oraz współpracy międzynarodowej w zakresie odnawialnych źródeł energii.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych zużywanych w transporcie, w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i
biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.2)), z wyłączeniem przepisów rozdziału 7.

Projekt ustawy z dnia 09.10.2012 r. (wersja 2.0.2.) - Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa o odnawialnych źródłach energii może wejść w życie w połowie 2013 r., najdalej do końca pierwszego półrocza 2013 r., ponieważ wymaga notyfikacji KE.

Ustawa o OZE stanowi, razem z projektem ustawy Prawo energetyczne i nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, tzw. trójpak energetyczny.


Branża grzewcza i energii odnawialnej wielokrotnie zgłaszała zastrzeżenia do poprzednich wersji projektu Ustawy o OZE. Przeczytaj stanowska organizacji i stowarzyszeń branżowych w sprawie ustawy OZE:

08.2012: Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polska Organizacja Rozwoju Pomp Ciepła (PORT PC) i Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC) - w sprawie projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

07.2012: Forum Energetyki Odnawialnej - Związek Pracodawców - w sprawie trybu i tempa dalszego procedowania i uchwalenia projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii

11.2012: Forum Energetyki Odnawialnej - Związek Pracodawców - w sprawie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii

11.2012: Wspólne Stanowisko 7 Organizacji Branży Grzewczej: Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG), Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Polskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (PSPC), Stowarzyszenia Klaster 3x20, Polskiej Korporacji Techniki SGGiK, Polskiej Izby Biomasy i Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej w sprawie przedłużania się prac nad wprowadzeniem Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

12.12.2012 r. KP SLD złożył własny projekt Ustawy o OZE Co w nim proponuje? Czytaj na gramwzielone.pl