Do 2020 roku Polska ma produkować niemal dwa razy więcej prądu ze źródeł odnawialnych, niż obecnie. Wynika to ze strategii Unii Europejskiej, która zaplanowała, że do 2020 r. około 20% energii elektrycznej pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych. Aby „zielona” energetyka czyli energetyka wykorzystująca wiatr, słońce i biomasę się opłacała, wymaga wsparcia finansowego, bo jak dotąd jest mniej efektywna niż źródła konwencjonalne. Jednocześnie rozwijający się sektor energetyki lokalnej opartej na źródłach odnawialnych potrzebuje coraz większej liczby wykwalifikowanych pracowników, instalatorów, doradców, techników i inżynierów, którzy wdrożą do codziennej praktyki w miejscu zamieszkania idee proekologicznych i nieingerujących w środowisko źródeł energii. Potrzebni są specjaliści do projektowania, instalowania, eksploatowania i utrzymywania w sprawności oraz naprawiania urządzeń energetyki lokalnej opartych na źródłach odnawialnych. Potrzebne są także kompetentne osoby zajmujące się produkcją, przechowywaniem i przetwarzaniem biomasy. Dlatego, Wydział Inżynierii Produkcji SGGW uruchamia studia podyplomowe dla nauczycieli kształcących specjalistów z tego zakresu.

Tematyka studiów obejmuje zagadnienia ekologii, energetyki, odnawialnych źródeł energii (OZE), a także techniki, technologii oraz zagadnienia eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Przewidziano elementy kształcenia pedagogicznego i metodycznego. Wykłady i ćwiczenia są wzbogacone praktykami oraz warsztatami wyjazdowymi w funkcjonujących już obiektach. Zajęcia (łącznie 400 godzin) prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje uprawniające do nauczania przedmiotów związanych z kształceniem w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej we wszystkich typach szkół.

Informacje o studiach podyplomowych Urządzenia i systemy energetyki odnawialnej:

  • Jednostka prowadząca: Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
  • Kierunek: Technologie Energii Odnawialnej
  • Poziom kształcenia: studia podyplomowe kwalifikacyjne
  • Okres trwania: 3 semestry od 01.10.2013 r. do 28.02.2015 r.
  • Łączna liczba godzin zajęć w ciągu 3 semestrów wynosi 400, w tym 224 godz. wykładów i 176 godz. ćwiczeń, co odpowiada 92 punktom ECTS.

Rekrutacja
Kwalifikacyjne studia podyplomowe są przeznaczone dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu lub prowadzenia zajęć oraz innych osób, pragnących zdobywać nowe kompetencje zawodowe. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich Kandydaci na studia podyplomowe winni złożyć następujące dokumenty:

    - podanie o przyjęcie na studia podyplomowe z kwestionariuszem osobowym;
    - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, lub poświadczoną kopię dyplomu;
    - kserokopię dowodu osobistego;
    - 2 zdjęcia.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

    - zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych (na obowiązującym druku),
    - złożenie dowodu wpłaty za studia.

Nabór
Rekrutacja odbywać się będzie od czerwca 2013 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń możliwe jest skrócenie terminu rekrutacji. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia uruchomienia studiów od zgłoszenia minimalnej liczby kandydatów. Studia kończą się egzaminem wewnętrznym i obroną pracy dyplomowej. Wszyscy absolwenci uzyskują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Rektora SGGW.

Odpłatność
Koszt studiów wynosi 6300 zł – tj. 2100 zł za każdy semestr, studia są płatne przed rozpoczęciem zajęć.
Warunkiem uczestnictwa w studiach (zajęciach) jest przedłożenie dowodu wpłaty przed rozpoczęciem semestru.

Kontakt

Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164,
02-787 Warszawa, bud. 19; pok. 2
tel./fax: 22 59 346 00; tel. 22 59 346 01
e-mail: zge@sggw.pl
osoba do kontaktu: Halina Gugała

Więcej informacji: http://energetyka.odnawialna.sggw.pl/

 

Źródło: Rzecznik prasowy SGGW