Ministerstwo Środowiska RP pod koniec maja 2013 r. ogłosiło otwarty nabór wniosków na dofinansowanie projektów dotyczących poprawy efektywności energetycznej w budynkach i wzrostu produkcji ze źródeł odnawialnych. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym. Dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) dotyczy projektów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. W ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” zdefiniowano dwa obszary programowe:

  • Obszar programowy nr 5 „Efektywność energetyczna”;
  • Obszar programowy nr 6 „Energia odnawialna”.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu:

1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej o których mowa w ppkt. 1. nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

   - urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu  (wysokosprawna ko/tri generacja);
   - urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);
   - układy (ogniwa) fotowoltaiczne;
   - rekuperatory ciepła;
   - pompy ciepła;
   - kolektory słoneczne;
   - małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);
   - urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;
   - urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki  użyteczności publicznej, o których mowa w ppkt. 1.

Na wsparcie projektów w ramach naboru otwartego zostanie przeznaczona kwota 67 394 000 EUR, tj. 279 152 687 PLN, w tym:

  •     na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 55 905 250 EUR, tj. 231 565 136 PLN,
  •     na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 11 488 750 EUR, tj. 47 587 551 PLN.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Programu PL04 można składać od 10 czerwca 2013 roku do 12 sierpnia 2013 roku.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne.

Regulamin konkursu, podręcznik wnioskodawcy, a także dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska RP Ogłoszenieu o naborze wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

Źródło: Ministerstwo Środowiska RP