W Rozporządzeniu określono m.in. sposób obliczania rzeczywistej ilości ciepła wytworzonego z energii aerotermalnej, geotermalnej lub hydrotermalnej przez pompy ciepła.
Przy obliczaniu końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie w przypadku pomp ciepła stosuje się odpowiednio wytyczne dla państw członkowskich dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy 2009/28/WE, stanowiące załącznik do decyzji.

Według Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, zapis ten ma fundamentalne znaczenie dla branży pomp ciepła w Polsce.

Jest bowiem jednoznaczny z zaakceptowaniem przez rząd Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2013 roku, ustanawiajcej wytyczne dla państw członkowskich, dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła w odniesieniu do różnych technologii pomp ciepła na podstawie art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE. Według PORT PC Rozporządzenie stanowi bardzo silny i jednoznaczny impuls dla rozwoju polskiego rynku pomp ciepła. Znacząco upraszcza też sposób szacowania energii z OZE dla pomp ciepła, co ma duże znaczenie dla pracy instytucji statystycznych (GUS).

Według Decyzji Komisji Europejskiej, aby energia przekazywana przez pompy ciepła została uznana za energię odnawialną, minimalna wartość współczynnika SPF (ang. Seasonal Performance Factor) dla pomp ciepła, zasilanych energią elektryczną, musi wynosi 2,5 przy sprawności produkcji energii elektrycznej 45,5%. Zdecydowana większość pomp ciepła, dostępnych na polskim rynku, jest traktowana jako odnawialne źródła energii. Dla pomp ciepła, zasilanych energią cieplną, minimalna wartość SPF musi wynosi 1,15 - dla większości urządzeń dostępnych na polskim rynku również i ta wartość jest spełniona.

Tekst rozporządzenia

źródło: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC)