Projektowana regulacja będzie stanowić transpozycję postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 20101 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13-35) do krajowego porządku prawnego.
Celem projektowanej ustawy, poza wdrożeniem postanowień dyrektywy 2010/31/UE, będzie udoskonalenie istniejącego systemu oceny energetycznej budynków uwzględniające dotychczasowe doświadczenie, po blisko trzyletnim okresie obowiązywania przepisów.

Założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków są dostępne na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: Projekt założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków (źródło: bip.transport.gov.pl)

Ustawa jest transpozycją europejskiej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynku z dnia 19 maja 2010 roku znanej jako RTECAST.

Śledź rejestr zmian Projektu założeń projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/36518 oraz w Wykazie prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych

 

--- --- --- ---  --- --- --- ---   --- --- --- ---   --- --- --- ---   --- --- --- ---   --- --- --- ---

Czytaj też:
Opinia Związku Pracodawców - Producentów Materiałów dla Budownictwa na temat projektu założeń ustawy o charakterystyce energetycznej budynków