Projekt z dnia 26.07.2013 r. zmieniający Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej
ma określać:
1) sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;
2) wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową;
3) metodologię obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową,

dotyczącą projektowania zwłaszcza:
- instalacji ogrzewania, wentylacji i chłodzenia;
- systemów zapewniających dostawę energii użytkowej na potrzeby ogrzewania i wentylacji pomieszczeń;
- instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.);
- system techniczny zapewniający dostawę energii użytkowej na potrzeby przygotowania c.w.u.;
- system oświetlenia z wbudowanej instalacji oświetlenia.

"Części budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową" została zdefiniowana jako "część budynku o jednej funkcji użytkowej, dla której zastosowane rozwiązania konstrukcyjno-instalacyjne pozwalają na niezależne jej funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz ustalonym sposobem użytkowania, przy zachowaniu przepisów techniczno-budowlanych".

Projektowana regulacja jest istotna zwłaszcza dla podmiotów zajmujących się sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz zajmujących się projektowaniem. Projekt określa sposób sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej i ich wzory oraz metodologię obliczania charakterystyki energetycznej. Najbardziej istotna zmiana dotyczy zakresu czynności prowadzących do wyznaczenia charakterystyki energetycznej.

Rozporządzenie, o którym mowa, dokonuje wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (wersja przekształcona; Dz. U. UE L 153 z 18.06.2010, str. 13). Rozporządzenie wejdzie w zycie 1 stycznia 2014 r.

>>Projekt rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej z dn. 26.07.2013 r.

Źródło: rcl.gov.pl