Zgodnie z rekomendacją Komisji Europejskiej importerzy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła napełnionych fabrycznie HFC, którzy przywiozą w ciągu danego roku kalendarzowego w tych urządzeniach mniej niż 100 ton CO2eq HFC nie muszą uzyskiwać od unijnych importerów lub producentów tych substancji autoryzacji na wykorzystanie kontyngentów na te substancje w tym danym roku kalendarzowym.

Należy przy tym pamiętać, że mieszaniny zawierające HFC są traktowane dla potrzeb Rozporządzenia 517/2014 jako HFC, czyli przy obliczaniu ilości HFC przywiezionych w urządzeniach należy w przypadku mieszanin uwzględnić wartość GWP dla całej mieszaniny obliczoną zgodnie z Załącznikiem IV do Rozporządzenia 517/2014.