Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

http://www.mg.gov.pl/files/upload/14828/Rozp_systemy_wentylacyjne.pdf
Szczegółowe wymagania zawarte są w załącznikach.

Obowiązujące minimalne wymagania dla systemów wentylacyjnych zostaną ponownie zaostrzone z dniem 01.01.2018 r.

Spełnienie postanowień wspomnianego Rozporządzenia warunkuje wprowadzenie urządzeń wentylacyjnych (do których dokument ma zastosowanie) do obrotu lub dopuszczenie ich do użytku. Oznacza to, że realizacja wymagań Rozporządzenia stanowi kryterium umieszczenia znaku CE na produktach wprowadzanych do obrotu po 01.01.2016.

Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania.

Efektem prowadzonych prac studyjnych w ramach projektów ENTR Lot 6 i ENER Lot 10 są opublikowane w listopadzie 2014 r. rozporządzenia Komisji Europejskiej:

 • 1253/2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych [1],
 • 1254/2014 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych [2].

Warto przeczytać: Charakterystyka energetyczna budynku według nowych wymagań prawnych >>

Obie przywołane dyrektywy mają na celu ograniczenie zużycia energii, przy czym pierwsza realizuje to poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań przy projektowaniu urządzeń, natomiast druga poprzez zwiększenie świadomości konsumentów i ułatwienie im racjonalnego wyboru. Wdrażające je rozporządzenia są wiążące i obowiązują we wszystkich krajach członkowskich UE od momentu opublikowania (25 listopada 2014 r.) i nie wymagają wprowadzania do prawa krajowego.

Z chwilą nadejścia nowego 2016 roku producenci urządzeń wentylacyjnych będą musieli sprostać nowym wymaganiom, jakie w lipcu 2014 r. postawiła przed nimi Komisja Europejska. Wprowadzone przepisy mają na celu obniżenie zużycia energii przez systemy wentylacyjne, a w konsekwencji znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Rozporządzenie 1253/2014 wymusza na producentach pewne zmiany konstrukcyjne oraz zastosowanie rozwiązań umożliwiających spełnienie wymagań określonych w załącznikach niniejszego rozporządzenia. Niezastosowanie się do przepisów będzie skutkowało niedopuszczeniem urządzeń do obrotu.

Rozporządzenie Komisji Europejskiej szczegółowo określa definicje systemów wentylacyjnych, procesów itp., które stosowane są na potrzeby rozporządzenia, a w szczególności służą do oszacowania spełnienia, zawartych w załącznikach wymogów. Zdefiniowany został także system wentylacji mieszkaniowej (SWM) oraz system do wentylacji budynków niemieszkalnych (SWNM).

Urządzeniem wzorcowym w dwukierunkowych systemach wentylacji będzie produkt wyposażony w obudowę, posiadający co najmniej dwa wentylatory z układem regulacji bezstopniowej lub wielobiegowym, wyposażony w urządzenie do odzysku ciepła, filtr bardzo dokładny (np. klasy F7) po stronie powietrza wlotowego oraz w filtr dokładny (np. klasy M5) po stronie powietrza wywiewanego.

 

Kryteria wobec urządzeń do wentylacji budynków mieszkalnych (SWM):

 • spełnienie współczynnika jednostkowego zużycia energii (JZE), który dla klimatu umiarkowanego nie może przekraczać 0 kWh/(m2/rok), sposób obliczenia współczynnika JZE podany jest w załączniku rozporządzenia,
 • w systemach bezkanałowych, w tym systemach z instalacją jednokanałową, LWA nie może przekroczyć 45dB,
 • wszystkie SW, poza systemami podwójnego zastosowania, muszą posiadać napęd wielobiegowy lub płynną regulację prędkości obrotowej wentylatora
 • wszystkie dwukierunkowe systemy wentylacji muszą posiadać obejście odzysku ciepła (by-pass).

 

Ważniejszymi kryteriami jakie będą musiały spełnić centrale wentylacyjne w systemach wentylacji budynków niemieszkalnych (SWNM) są:

 • spełnienie JMWint_limit, czyli maksymalnej wewnętrznej mocy wentylatora, parametr określany jest wg Załącznika III rozporządzenia,
 • spełnienie minimalnej sprawności wentylatora w systemach wentylacji jednokierunkowej, którą określa załącznik j.w.,
 • wentylatory w systemach wentylacyjnych będą musiały posiadać napęd wielobiegowy lub bezstopniową regulację obrotów wentylatora,
 • wszystkie systemy dwukierunkowe (nawiewno-wywiewne) będą musiały posiadać urządzenie do odzysku ciepła (UOC), przy czym należy podkreślić, że recyrkulacja nie jest sklasyfikowana jako urządzenie do odzysku ciepła,
 • każde urządzenie do odzysku ciepła będzie musiało posiadać obejście (by-pass),
 • minimalna sprawność cieplna urządzeń do odzysku ciepła (oprócz UOC z medium pośrednim) będzie wynosić 67%,
 • minimalna sprawność cieplna urządzeń odzysku ciepła z czynnikiem pośrednim będzie wynosić 63%.

Natomiast rozporządzenie 1254/2014 określa zasady oznaczeń urządzeń wentylacyjnych przeznaczonych do budownictwa mieszkalnego, sposobu ich etykietowania z podaniem klasy efektywności energetycznej, mocy akustycznej i wydajności. Klasę urządzenia określa się na podstawie współczynnika JZE, którego metoda obliczania podana jest w załącznikach do rozporządzenia. Etykietowaniu nie podlegają urządzenia przeznaczone do wentylacji w budownictwie innym niż mieszkaniowe, gdyż są to często systemy projektowane na indywidualne potrzeby.

Z powyższych rozporządzeń wyłączone zostały małe systemy wentylacyjne, których pobór mocy jest mniejszy niż 30W, urządzenia wielofunkcyjne, które głównym zadaniem jest grzanie i/lub chłodzenie oraz okapy nadkuchenne. Powyższe rozporządzenia nie dotyczą również systemów awaryjnych, wyjątkowych lub też pracujących w warunkach zagrożenia lub specjalnych.

Wejście obu rozporządzeń w życie uporządkuje sposób i jakość informacji przekazywanych przez producentów. Na zmianie przepisów najbardziej skorzystają inwestorzy, którzy nie będą już mieli problemu z porównaniem parametrów pracy różnych systemów, zakładając oczywiście, że wszyscy producenci rzetelnie i poważnie podejdą do zmian i dostosują swoje urządzenia oraz dokumentację do wymagań Komisji Europejskiej.

 

Artykuł powstał na podstawie:

 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych
 • ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1254/2014 z dnia 11 lipca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych