Celem Dyrektywy ErP (Energy related Products - produkty związane z energią) jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie całkowitego udziału energii odnawialnej w UE do 20% oraz zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do roku 2020. Dyrektywa jest jednym z aktów wykonawczych do osiagnięcia celu założonego wraz z przyjęciem Protokołu z Kioto. Dyrektywa ErP z roku 2009 zastąpiła Dyrektywę EuP (Energy using Products - produkty wykorzystujące energię) z 2005 roku.

Dyrektywa 2009/125/WE ustanawia zasady, według których mają być ustalane wymagania w stosunku do wprowadzanych do obrotu lub użytkowania produktów związanych z energią.

Produkty związane z energią to:
- wyroby, które mają wpływ na zużycie energii w czasie jego użytkowania, wprowadzane do obrotu lub użytkowania;
- wyroby zawierające części i podzespoły, które mają zostać włączone do produktów związanych z energią, wprowadzanych do obrotu lub użytkowania jako osobne części dla użytkowników końcowych, jeżeli ich ekologiczność może być oceniana osobno.

Wymagania określone w Dyrektywie ErP w odniesieniu do wentylatorów: >>czytaj więcej

Dyrektywa ErP dotyczy wentylatorów o mocach w zakresie od 125 Watt do 500 kW. Przy ocenie, czy wentylator spełnia wymagania, uwzględnia się sprawność całego systemu, w tym silnik, układ napędowy i wirnik.

Dyrektywa ErP jest realizowana w 2 etapach i jej przepisy stają się obowiązkowe we wszystkich krajach Unii Europejskiej od 01.01.2013 (I etap) i od 01.01.2015 (II etap). Pierwszy etap zmiany wymagań dotyczących silników elektrycznych rozpoczął się 16 czerwca 2011 r. i odtąd muszą one spełniać wymogi co najmniej klasy sprawności IE2 (silniki o podwyższonej sprawności). Te o niższej klasie nie mogą być wprowadzane do obrotu handlowego na terytorium Europy.

Powszechnie przyjmuje się, że po 2015 roku około 50% wentylatorów obecnych aktualnie na rynku nie będzie zgodnych z wymaganiami ErP, co będzie wymagało zastąpienia ich na urządzenia i systemy bardziej efektywne energetycznie. Do roku 2020, dzięki wprowadzonym przepisom dotyczącym silników elektrycznych, Komisja Wspólnot Europejskich spodziewa się zaoszczędzić (zgodnie z obliczeniami wykonanymi przez samą Komisję), 315 TWh energii elektrycznej oraz zredukować produkcję CO2 o około 135 milionów ton w obszarze Unii.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 640/2009
z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla silników elektrycznych

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Dyrektywy 2009/125/WE (Dyrektywy ErP)

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/125/WE
z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią