Zmiany w rozporządzeniu, obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku,  dotyczą następujących zagadnień:

  • wentylacji i klimatyzacji (§ 148 ust. 1, 2 i 5, § 151 ust. 1, § 154 ust. 10, 12 i 13);
  • izolacyjność  i izolacyjność cieplna przegród budowlanych (§ 328 ust. 1 i 1a, § 329);
  • nowy wykaz norm powołanych oraz szczegółowe wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej (załączniki nr 1 i nr 2 do znowelizowanego rozporządzenia).

Celem wprowadzonych zmian jest sprostanie wymaganiom dotyczącym:

  • wartości wskaźnika EP, określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania c.w.u., oświetlenia;
  • wartości współczynnika przenikania ciepła U dla ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków.

 

Wentylacja hybrydowa i regulacja wydajności

W § 148 zmieniono ust. 1. i 2. (doprecyzowanie wymagań dotyczących stosowania wentylacji hybrydowej)  oraz wprowadzono ust. 5.  (wymaganie dotyczące regulowania wydajności wentylatorów stosowanych w wentylacji mechanicznej i hybrydowej). Zapisy te brzmią obecnie następująco:

§148. 1. Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub wentylacja hybrydowa.

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza zewnętrznego.

[...]

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności.

 

Co wentylacja, to odzysk ciepła...

W § 151 zmieniono ust. 1., obniżając próg wydajności systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, dla których odzysk ciepła jest obowiązkowy:

„§ 151. 1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy, niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego.

 

"Prosta" instalacja, "złożona" instalacja

W § 154 dokonano zmian w kontrowersyjnym ust. 10., podejmując próbę doprecyzowania stosowanych wcześniej pojęć „prosta instalacja” i „złożona instalacja”. Same wartości graniczne SPF nie zmieniły się.

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora Maksymalna moc właściwa wentylatora [kW/(m3/s)]
1 2 3
1 Wentylator nawiewny  
  a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 1,60
  b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz wentylacji nawiewnej 1,25
2 Wentylator wywiewny  
  a) instalacja klimatyzacji lub wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 1,00
  b) instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła oraz wentylacji nawiewnej 1,00
  c) instalacja wywiewna 0,80

W § 154 dodano też ust. 12 i 13., które regulują zagadnienia dotyczące systemów indukcyjnych oraz obowiązku regulacji pomp obiegowych.

„12. Temperatury zasilania i powrotu czynnika chłodzącego belek chłodzących i elementów chłodzących płaszczyznowych powinny być tak dobrane, aby nie występowała kondensacja pary wodnej na powierzchniach tych urządzeń.

13. Pompy obiegowe w obiegach chłodzących i ogrzewczych instalacji klimatyzacji powinny być regulowane według obciążenia cieplnego.”

 

A także...

Zmiany dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej doprecyzowują wymagania minimalne dotyczące wskaźnika EP dla budynków ($ 328). Same wartości maksymalne EP (podzielone na wartości cząstkowe: na potrzeby wentylacji, ogrzewania i przygotowania c.w.u.; na potrzeby oświetlenia; na potrzeby chłodzenia) podane są w $ 329, z rozbiciem na kolejne terminy zwiększania wymagań (1 stycznia 2014 roku; 1 stycznia 2017 roku oraz 1 stycznia 2021 roku - z wyjątkiem budynków zajmowanych przez władze publiczne lub będące ich własnością, dla których trzeci „termin graniczny” to  1 stycznia 2019 roku).

 

Całość zmian: rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie