Zasadniczą różnicą między urządzeniem sprężarkowym a absorpcyjnym jest mechanizm przygotowania czynnika chłodniczego do takiego stanu fizycznego by był on w stanie pochłonąć ciepło ze środowiska chłodzonego. Na rys.1 przedstawiono tradycyjne urządzenie sprężarkowe.

Czynnik chłodniczy znajdujący się w parowniku (4) pobierając ciepło ze środowiska chłodzonego poprzez wymiennik ciepła nagrzewa się i odparowuje zmieniając przy tym swój stan skupienia z cieczy w parę. Następnie zasysany jest przez sprężarkę (1) zazwyczaj napędzaną silnikiem elektrycznym. W trakcie sprężania ciśnienie czynnika wzrasta, wzrasta także jego temperatura. W skraplaczu (2) czynnik chłodniczy oddaje ciepło i znowu przechodzi z fazy gazowej w ciekłą. Zawór rozprężny (3) obniża ciśnienie czynnika, dzięki czemu ma on odpowiedni stan fizyczny aby znowu móc pobrać ciepło z otoczenia chłodzonego w parowniku i ponownie powtórzyć cały obieg.


Urządzenie absorpcyjne nie posiada mechanicznej sprężarki rys. 2. Jest to zasadnicza różnica. Proces absorpcji (pochłaniania) jest procesem chemicznym podstawą dla jego zaistnienia w tego typu układach jest zastosowanie odpowiedniego roztworu dwóch składników. Jeden z nich pełni rolę czynnika chłodniczego, drugi zaś pochłaniacza (absorbenta). Najczęściej stosowany jest roztwór amoniaku i wody, gdyż amoniak jest znakomitym czynnikiem chłodniczym natomiast woda – znakomitym pochłaniaczem. Oprócz tego zestawu stosowany jest także roztwór bromku litowego (pełniącego rolę pochłaniacza) i wody (jako czynnika chłodniczego). Jednak woda ma w tym przypadku gorsze właściwości.

Na rysunku linią kreskowaną zaznaczono elementy zastępujące sprężarkę. Te elementy to absorber (3), warnik (4), pompa (7) i zawór dławiący (6). Działanie tego urządzenia zostanie rozpatrzone poczynając od zaworu rozprężnego (1). Po jego minięciu amoniak odparowuje w parowniku (2) pod niskim ciśnieniem, wskutek czego temperatura parowania jest niska i parownik chłodzi środowisko, w którym jest umieszczony. Pary amoniaku powstające w parowniku są pochłaniane przez ciecz znajdującą się w absorberze – w tym przypadku przez wodę. Dopływ par amoniaku do absorbera jest ciągły. Aby nie dopuścić do nadmiernego stężenia amoniaku w roztworze, które groziłoby zatrzymaniem urządzenia, bogaty roztwór jest stale pompowany z absorbera do warnika. Na to miejsce dopływa z warnika do absorbera roztwór ubogi, tj. roztwór, z którego wydzielono większą cześć amoniaku.


Warnik znajduje się po stronie wysokiego ciśnienia, dlatego do pokonania różnicy ciśnień między absorberem a warnikiem konieczne jest zastosowanie pompy. Przepływ ubogiego roztworu z warnika do absorbera odbywa się, dzięki różnicy ciśnień. Aby jednak nie doszło do wyrównania ciśnień między warnikiem a absorberem, konieczne było zastosowanie zaworu dławiącego.
Dzięki dostarczanemu do warnika ciepłu z bogatego roztworu wydziela się duża część amoniaku w wyniku czego roztwór ubożeje i jako cięższy opada na dno zbiornika, skąd jest odprowadzany do absorbera. Stężenie roztworu ubogiego jest regulowane przez odpowiednią ilość doprowadzanego ciepła do warnika. Ubogi roztwór dopływający do absorbera powinien być jak najchłodniejszy, gdyż wtedy ma większą zdolność absorbowania. Pary amoniaku wydzielone z bogatego roztworu płyną do skraplacza, gdzie następuje skroplenie i skąd ciekły amoniak trafia do zaworu rozprężnego.


Wszystkie absorpcyjne urządzenia chłodnicze cechuje bardzo cicha praca, a dzięki minimalnej ilości mechanicznych elementów ruchomych – wysoka niezawodność.
Firma ROBUR znacznie usprawniła obieg termodynamiczny urządzenia co pozwoliło na zminimalizowanie energii potrzebnej do pracy urządzenia i podniosło jego efektywność.
 

ROBUR jest liderem w konstrukcji urządzeń gazowych, dlatego wszystkie jego urządzenia absorpcyjne zasilane są gazem. Ma to niebagatelne znaczenie, jeśli zważymy na fakt, że w Polsce jest to najtańsze i najszerzej dostępne źródło energii naturalnej. Niezwykle istotną zaletą tego urządzenia jest minimalne zużycie energii elektrycznej. Jedynymi urządzeniami elektrycznymi są pompa czynnika, wentylator chłodzący skraplacz oraz elektronika sterująca pracą. ACF 60-00 zużywa 820 W mocy elektrycznej, 2,51 m3/h gazu dając przy tym 17,5 kW chłodu, który jest wykorzystywany do produkcji wody lodowej. Urządzenie ACF 60-00 produkowane jest jako kompaktowe rys. 4 i przeznaczone do instalacji na zewnątrz budynku. Posiada zwartą budowę, na zewnątrz której wyprowadzone jest przyłącze gazu oraz przyłącza hydrauliczne wody lodowej. Dlatego instalacja urządzenia jest bardzo prosta, a co najważniejsze kotłownia nie zajmuje cennej powierzchni wewnątrz obiektu, która zamiast na kotłownię, może być wykorzystana np. na cele handlowe. W przypadku gdy zapotrzebowanie na wodę lodową jest większe, urządzenia można instalować w grupę maksymalnie po 5 sztuk na wspólnej ramie rys. 5. (w tym przypadku agregaty posiadają nazwę RTCF).

Takich grup może być więcej w zależności od potrzeb. Automatyka sterująca jest w stanie obsłużyć do 16 urządzeń jednocześnie załączając w zależności od potrzeb odpowiednią ilość urządzeń. Przykład instalacji na fotografii.

Dostępne są różne odmiany w zależności od rodzaju zastosowania:
• wersja TK dla pracy w temperaturach zewnętrznych od –12ºC do +45ºC,
• wersja HT przeznaczona dla pracy w temperaturach zewnętrznych od 0ºC do +50ºC,
• wersja LB przeznaczona dla pracy w temperaturach zewnętrznych od -12ºC do +45ºC,
urządzenie to może produkować wodę lodową o minimalnej temperaturze na wyjściu -10ºC, standardowo temperatura ta wynosi +3ºC.
Wszystkie odmiany dodatkowo oferowane są w wersjach z cichym wentylatorem – S.
Do pobrania: tabela danych technicznych absorpcyjnych wytwornic wody lodowej firmy Robur


A co gdy oprócz wody lodowej do celów grzewczych potrzebne jest ciepło?

Firma ROBUR pomyślała także o tym oferując oprócz wytwornicy wody lodowej kocioł przeznaczony także do instalacji na zewnątrz. Kocioł jest produkowany jako osobne, samodzielne urządzenie o nazwie AY ... lub od razu w jednej zwartej obudowie z wytwornicą wody lodowej o nazwie AYF ... . Jednostki łączone w grupy – maksymalnie po 5 zestawów na jednej ramie produkowane są jako zestawy o nazwie RTYF ... . Możliwe są także zestawy mieszane: np. na jednej ramie mogą znaleźć się dwie wytwornice wody lodowej i trzy wytwornice połączone z kotłami. Taka oferta daje bardzo szerokie możliwości dopasowane do konkretnych warunków. Instalacja oparta o zestawy wytwornicy wody lodowej z kotłem może pracować jako instalacja 2-rurowa, tzn. zimą dostarczać wodę na cele grzewcze natomiast latem wodę lodową dla celów chłodniczych, lub też jako instalacja 4-rurowa, co daje możliwość produkcji ciepła i chłodu w tym samym czasie. Przykład modułu składającego się z kotła i wytwornicy wody lodowej przedstawia rys. 7.


Firma ROBUR nie poprzestała na prostych wytwornicach wody lodowej zasilanych gazem. Stały się one jednostkami wyjściowymi do produkcji absorpcyjnych pomp ciepła. W ofercie producent posiada pompy ciepła typu powietrze – woda oraz woda – woda. W przypadku tych ostatnich maksymalna temperatura wody na wyjściu w trybie pracy jako pompa ciepła wynosi 65ºC, co jest rzadkością w tego typu układach.