Inicjatywa jest skierowana do tych firm branżowych, które współpracują z partnerami zagranicznymi, np. w zakresie kupna i sprzedaży czynników chłodniczych, będących fluorowanymi gazami cieplarnianianymi (F-gazami) - czyli czynników z grupy HFC. Od 1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Zagraniczni partnerzy będą więc wymagać od polskich firm odpowiednich certyfikatów. Nie będą za nie uznawane świadectwa kwalifikacji (w Polsce wciąż mogą pełnić funkcję certyfikatów tymczasowych).


Polskie problemy z certyfikacją F-gazową

- W Polsce na razie nie będzie można uzyskać certyfikatu F-gazowego. Jego brak utrudnia jednak polskim firmom współpracę z zagranicznymi partnerami, którzy takiego certyfikatu po prostu oczekują. Szukaliśmy sposobu, by pomóc tym firmom i stwierdziliśmy, że po prostu trzeba zapewnić polskim fachowcom możliwość uzyskania certyfikatu w innym kraju UE - mówi Krzysztof Grzegorczyk, prezes Fundacji Ochrony Klimatu PROZON.

Przypomnijmy, że wciąż trwają prace na polską ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Jednak nawet jej powstanie i publikacja w Dzienniku Ustaw nie oznacza uregulowania certyfikcji F-gazowej - przepisy jej dotyczące mają wejść w życie dopiero po jakimś czasie (mówi się nawet o 12 miesiącach), potrzebnym na zorganizowanie sieci placówek szkoleniowych i egzaminacyjnych.


Certyfikaty F-gazowe wzajemnie uznawalne
Stąd pomysł Fundacji na uzyskiwanie certyfikatów w jednym z tych krajów, które certyfikację już uregulowały - np. w Czechach, do których jest blisko i gdzie można przystąpić do egzaminu bez odbywania szkolenia. Kluczem do sukcesu jest tu wzajemna uznawalność certyfikatów wydawanych w krajach UE. Departament Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska potwierdza, że certyfikaty uzyskane w Czechach będą honorowane w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to zgodne z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 303/2008 z 2.04.2008 r. ustanawiającym, na mocy Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane.


Pierwsze, pilotażowe szkolenie i egzamin F-gazowy
Partnerem PROZONu w Czechach jest miejscowy Związek Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej. Ustalono, że przygotowaniem do egzaminu zajmie się strona polska, zaś czeska przeprowadzi egzamin w przygranicznej Ostravie. Niedawno odbyło się pilotażowe szkolenie i egzamin, w których wzięło udział 18 pracowników firm-fundatorów PROZON, tj. Air Products, Linde Gaz oraz Schiessl. 8-9 października uczestniczyli oni w szkoleniu w nowej, wyposażonej m.in. w pokazowe obiegi chłodnicze, sali szkoleniowej w siedzibie Fundacji w Warszawie. Stamtąd udali się na nocleg do Częstochowy, skąd 10 października rano wyruszyli do Ostravy na egzamin. Składał się on z dwóch części - godzinnego pisemnego testu wyboru i egzaminu praktycznego. Arkusz egzaminacyjny został przetłumaczony z j. czeskiego przez tłumacza przysięgłego, zaś egzamin praktyczny odbywał się przed komisją czeską, przy udziale tłumacza i przy asyście polskich egzaminatorów. Egzamin rozpoczął się o godz. 10.00, a już o godz. 13 ostatni zdający ruszyli w drogę powrotną. Zdało 100% uczestników. Wszyscy otrzymają czeskie certyfikaty F-gazowe oraz ich przysięgłe tłumaczenia polskie.


Szkolenia otwarte
Ponieważ pomysł, zarówno w ocenie organizatorów, jak i uczestników, świetnie się sprawdził, szkolenia będą kontynuowane w formule otwartej. Kolejne szkolenie zaplanowano na 3-4 listopada w Warszawie, a egzamin ma odbyć się 5 listopada w Ostravie. Szczegóły będą dostępne na stronie Fundacji PROZON. Do pobrania: zgłoszenie na szkolenie f-gazowe

Źródło, fot. PROZON