Zamówienia publiczne na roboty budowlane stanowią istotną część rynku i gospodarki narodowej. Ustawa PZP jest istotnym dokumentem dla inwestorów, wykonawców, biur projektowych i kosztorysowych, instytucji finansujących oraz urzędów decydujących o realizacji zamówień na roboty budowlane, a także specjalistów zajmujących się przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówien publicznych (druk sejmowy nr 1653) zawiera propozycje dotyczące: podwyższenia wysokości progu kwotowego, od którego powstaje obowiązek stosowania przepisów ustawy, poszerzenia zakresu zastosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki przy udzielaniu zamówień na „usługi niepriorytetowe”, rozwiązań służących popularyzowaniu stosowania w zamówieniach publicznych „dobrych praktyk", ograniczania nadużywania stosowania jako jedynego kryterium ceny, modyfikacji treści art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp, dotyczacego przesłanek wykluczania wykonawcy z uwagi na wyrządzenie szkody lub rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy z przyczyn dotyczących wykonawcy, wprowadzenia zasady solidarnej odpowiedzialności podmiotu trzeciego udostępniającego wykonawcy swoje zasoby w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, finansowego, ekonomicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, zmiany w zakresie terminu oceny aktualności uzupełnianych dokumentów, ustalania wartości zamówienia udzielanego w częściach, zniesienia obowiązku zatrzymywania wadium, zmiany w zakresie ustalania rażąco niskiej ceny i wprowadzenia obowiązku opracowania przez Urząd Zamówień Publicznych oraz stosowania przez wykonawców dokumentów wzorcowych i rocznego opracowania dokumentów wykorzystywanych przy udzielaniu zamówień publicznych, na podstawie planów uchwalonych przez Radę Ministrów i opiniowanych przez komisje sejmowe i senackie. >>Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówien publicznych

Aktualnie w Rządzie trwają uzgodnienia międzyresortowe.

Czytaj też: O największych ryzykach i błędach w udzielaniu, realizacji i rozliczaniu zamówień na roboty budowlane