Regularnie powracające w branży pytanie to: Czy projektowanie i wykonawstwo instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych wymaga uprawnień budowlanych?

Takich uprawnień (w specjalności instalacyjnej) od osób prowadzących montaż urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych żądają czasem inspektorzy nadzoru budowlanego czy urzędnicy na szczeblu samorządowym.
Krajowe Forum Chłodnictwa otrzymuje też niepokojące sygnały, że wobec tak sformułowanych oczekiwań spotyka się praktykę sygnowania projektu chłodniczego lub klimatyzacyjnego przez osobę nie będącą autorem tegoż projektu, ale mającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej.

Krajowe Forum Chłodnictwa wyraża sprzeciw wobec tego typu praktyk, ponieważ instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne nie podlegają prawu budowlanemu.

W styczniu 2007 Departament Prawny Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odpowiedział na pytanie KFCh w tej sprawie informując, że:
„... zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane, do wykonywania projektów instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, montażu lub demontażu instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz kierowania pracami montażowymi instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych nie jest wymagane posiadanie uprawnień budowlanych.”

Z uzasadnienia GUNB wynika, że podane czynności nie są uznawane za roboty budowlane ani budowę (w rozumieniu art.3, pkt. 6 i 7). Konsekwentnie, ich prowadzenie nie jest uznawane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (w rozumieniu art.12), nie wymaga więc posiadania uprawnień budowlanych.
Dodać też można, że art. 14 Prawa budowlanego jasno określa, że uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej dotyczą sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nie ma tu mowy o instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, które - jak wynika z doświadczeń członków Krajowego Forum Chłodnictwa – są specjalnością raczej inżyniera mechanika niż inżyniera sanitarnego.