Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

Nowe przepisy 517 (2014) wejdą w życie 8 czerwca br., a ich zastosowanie będzie obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Rozporządzenie 517/2014 uchyla Rozporządzenie nr 842/2006 parlamentu europejskiego i rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych