Rozporządzenie nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działalności zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji obowiązujące dla prowadzących instalacje od dnia 1 stycznia 2013 r. i w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Poniżej zamieszczono:

- Rozporządzenie KomisjiI (UE) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Tekst mający znaczenie dla EOG)

- Opinię w sprawie zatwierdzania planów monitorowania wielkości emisji, wydana w z związku z licznymi pytaniami skierowanymi do Ministerstwa Środowiska dotyczącymi trybu zatwierdzania planów monitorowania wielkości emisji.

Źródło: Ministerstwo Środowiska