7 listopada 2012 r. opublikowano wniosek o oznaczeniu COM(2012) 643: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych

Wniosek ma na celu
1) zastąpienie rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanychgazów cieplarnianych, aby przyczynić się do bardziej racjonalnej pod względem kosztów realizacji unijnych celów klimatycznych poprzez zniechęcanie do stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych o dużym wpływie na klimat na rzecz energooszczędnych i bezpiecznych rozwiązań alternatywnych oraz poprzez dalsze ulepszenia w zakresie ograniczania emisji z produktów i urządzeń, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane, oraz wycofywania ich z eksploatacji;
2) wzmocnienie zrównoważonego wzrostu, pobudzenie innowacji i rozwój zielonych technologii poprzez poprawę możliwości rynkowych dla technologii alternatywnych i gazów o nieznacznym wpływie na klimat;
3) dostosowanie polityki UE do najnowszych wyników badań naukowych na poziomie międzynarodowym, jak opisano w czwartym sprawozdaniu oceniającym IPCC ONZ m.in. w odniesieniu do substancji objętych zakresem niniejszego rozporządzenia i obliczania współczynnika ocieplenia globalnego;
4) pomoc w osiągnięciu konsensusu w sprawie międzynarodowego porozumienia dotyczącego stopniowego wycofywania z obrotu fluorowęglowodorów (HFC), najistotniejszej grupy fluorowanych gazów cieplarnianych, na podstawie protokołu montrealskiego;
5) uproszczenie i doprecyzowanie przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w celu zmniejszenia obciążeń administracyjnych zgodnie ze zobowiązaniem Komisji dotyczącym lepszych uregulowań prawnych.

Treść projektu do konsultacji otrzymała większość polskich organizacji branżowych, m.in.:

  • Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji
  • Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła
  • Krajowe Forum Chłodnictwa
  • Stowarzyszenie Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła
  • Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji

Procedury: Fluorinated greenhouse gases