1 stycznia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. W stosunku do poprzednio obowiązujących przepisów rozporządzenie to wprowadziło zmiany dopasowujące wymagania krajowe do zasad europejskich, związanych z oznakowaniem CE.

Dla producentów wyrobów i urządzeń wentylacyjnych najistotniejsze jest jednak to, że zgodnie z tym rozporządzeniem, oprócz wyrobów wentylacji pożarowej, które w większości już wcześniej były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym B, do wyrobów budowlanych zalicza się teraz także większość produktów stosowanych w wentylacji bytowej. Oznacza to nowe wymagania i obowiązki dla producentów.

Nowe rozporządzenie wprowadziło również nowy dokument w ramach krajowej specyfikacji technicznej. Nie ma już aprobat technicznych. Teraz w ich miejsce wprowadzone zostały Krajowe Oceny Techniczne (KOT). Jeżeli konkretny wyrób nie jest objęty obowiązującą (czyli taką, która nie ma statusu wycofanej) Polską Normą, to właśnie Krajowe Oceny Techniczne stanowią specyfikację techniczną konieczną do wystawienia krajowego certyfikatu stałości właściwości użytkowych (gdy jest wymagany) oraz krajowej deklaracji właściwości użytkowych (zawsze).

Oprócz kilkunastu produktów certyfikowanych na zgodność z normami zharmonizowanymi i posiadających oznakowanie CE, firma SMAY oferuje bardzo szeroki zakres produktów wentylacji pożarowej i bytowej, których wprowadzanie na rynek wymaga znakowania znakiem budowlanym B. Dla wyrobów tych w zdecydowanej większości przypadków nie ma polskiej normy niemającej statusu normy wycofanej, więc dokumentem odniesienia do wystawiania odpowiednich krajowych certyfikatów i deklaracją są Krajowe Oceny Techniczne.

"Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego opracowane w 2016 roku przez naszą firmę sprawiły, że pierwsze Krajowe Oceny Techniczne, jakie stały się naszym celem, dotyczyły produktów, dla których ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych prowadzona jest według tzw. krajowego systemu 1" - czytamy na stronie internetowej SMAY. Producent przeprowadził więc wiele wymagających badań w laboratoriach akredytowanych oraz z udziałem przedstawicieli jednostki akredytowanej i, bazując na uzyskanych rezultatach oraz wcześniejszych doświadczeniach z posiadanymi aprobatami technicznymi, uzyskał Krajowe Oceny Techniczne na dwa urządzenia:

  • centrala sterująca urządzeniami przeciwpożarowymi typu ŁOŚ,
  • przepustnica do napływu powietrza kompensacyjnego w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – czerpnia ścienna CDH.

Drugą grupą produktów, dla których firma pozyska Krajowe Oceny Techniczne, są wyroby wentylacji bytowej. Zgodnie z rozporządzeniem ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych dla tych produktów prowadzona jest w krajowym systemie 4, a w pojedynczych przypadkach – w systemie 3. W systemie 4 nie ma krajowych certyfikatów stałości właściwości użytkowych. Producent wystawia tylko (na bazie m.in. Krajowej Oceny Technicznej) krajową deklarację właściwości użytkowych. SMAY, podobnie jak pozostali producenci, jest zobligowana do przeprowadzenia licznych badań, obliczeń, symulacji i analiz. Musi przy tym pogodzić własne zamierzenia w tym zakresie z oczekiwaniami jednostki wystawiającej Krajowe Oceny Techniczne.

Firma planuje do końca roku 2019 uzyskać 8 Krajowych Ocen Technicznych dla kilkunastu grup produktowych, a następnie wystawić odpowiednie krajowe deklaracje właściwości użytkowych i oznakować wyroby znakiem budowlanym B.