Zagadnieniom kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach poświęcony jest rozdział 3 projektu ustawy. Art. 24 ust.2 projektu ustawy o charakterystyce budynków określa zakres tych kontroli: obejmują one ocenę sprawności systemów oraz ich dostosowanie do potrzeb użytkowych budynku. W zakresie tym, rozdział 7 projektu ustawy przewiduje w ustawie Prawo budowlane:

- zmianę art. 64 ust.3:

3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, w tym protokoły z kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia ………… o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. ), oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego”;

Przewidywany czas wejścia w życie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków  wynosi 6 m-cy od dnia ogłoszenia. Projekt stanowi częściowe wdrożenie art. 11-18 i 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.


Tekst projektu na stronie Sejmu

Historia projektu (druk sejmowy nr 2444) na stronach Sejmu