ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 842/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Podstawowym celem Rrozporządzenia 842/2006 jest redukcja emisji fluorowanych gazów cieplarnianych objętych Protokołem z Kioto, a przez to ochrona środowiska.