SMOKE MASTER jest systemem zapewniającym utrzymywanie nadciśnienia na drogach ewakuacji i do usuwania z nich dymu w przypadku pożaru. Obejmuje dwa rozwiązania, zgodne z normą PN-EN 12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń. Są to: kompleksowy system SMPA oraz SMIA, kompaktowa jednostka do montażu dachowego.

SMPA – wentylatory z falownikami
Celem systemu SMPA jest bezzwłoczne wytworzenie i utrzymanie nadciśnienia 50 Pa (+/-10%) na drogach ewakuacji (klatki schodowe, przedsionki, szyby windowe).

W systemie tym wentylatory napowietrzające sterowane są falownikami, na które podawany jest sygnał z przetworników różnicy ciśnienia (na zdjęciu obok), w sposób ciągły mierzących nadciśnienie na klatce schodowej. W ten sposób, prędkość obrotowa wentylatora błyskawicznie dostosowuje się do panujących warunków.
Zastosowanie falowników umożliwia osiągnięcie wymaganych parametrów w ciągu 3 s. Jednocześnie, można dostosować system do różnych scenariuszy ewakuacji. Wykorzystanie falowników pozwala wyeliminować z systemu klapy nadmiarowo-upustowe. Zapewnia też większy zakres regulacji, a tym samym – większy margines błędu w obliczeniach projektowych.

SMPA - kompleksowy system ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem

SMPA - kompleksowy system ochrony dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem

SMPA – zasada działania
W przypadku pożaru, detektor dymu powoduje uruchomienie systemu SMOKE MASTER oraz systemu upustu dymu. W przestrzeni chronionej wytwarzane jest nadciśnienie 50 Pa (+/-10%), dzięki nawiewaniu odpowiedniej ilości powietrza (zależnie od przyjętego kryterium, zgodnie z projektem i normą PN-EN 12101-6). Gdy wszystkie drzwi na klatce schodowej są zamknięte, wentylator pracuje z wydatkiem powietrza potrzebnym dla wytworzenia i stabilizacji nadciśnienia 50 Pa (+/-10%) na całej wysokości klatki schodowej. Nadciśnienie w przestrzeni klatki schodowej mierzone jest przez przetwornik różnicy ciśnienia, który podaje sygnał na falownik wentylatora, regulując jego prędkość obrotową. Dzięki tak rozwiązanemu sterowaniu, wentylator natychmiast reaguje na gwałtowny spadek ciśnienia, wynikający z otwarcia którychkolwiek drzwi na klatce schodowej. Pozwala to bezzwłocznie zwiększyć ilość dostarczanego powietrza tak, by spełnić kryterium otwartych drzwi (prędkość przepływu przez otwarte drzwi między klatką schodową o podwyższonym ciśnieniu, a kondygnacją objęta pożarem powinna być nie mniejsza od 0,75 m/s lub 2 m/s - w zależności od klasy systemu).

Elementy systemu SMPA
W skład systemu wchodzą: zintegrowana klapa nawiewno-wywiewna, wyposażona w siłowniki; moduł wentylatora oraz panel i moduł sterowania.
Jednostka wentylatora SMPA dostępna jest w wykonaniu wewnętrznym i zewnętrznym, w dwóch wersjach: bez klapy (umożliwiającej podłączenie instalacji kanałowej po stronie ssawnej i tłocznej) oraz z klapą (zakończonej klapą odcinającą po stronie ssawnej). W ofercie znajduje się 9 typów,  różniących się wydajnością (od 8 do 60 tys. m3/h) i sprężem  (od 100 do 700 Pa) oraz 4 wielkości obudów, zależnych od wielkości wentylatora („040” , „050”, „063” i „100”). Każda jednostka wentylatora wyposażona jest w wyłączniki serwisowe. 
Panel sterowania umożliwia zdalną kontrolę systemu oraz ręczne uruchomienie bądź wyłączenie instalacji przez prowadzącego akcję gaśniczą. Wyposażony jest w kontrolki stanu gotowości, pracy oraz awarii urządzenia.

Ważne dla projektanta
Dobierająć system SMOKE MASTER dla konkretnej inwestycji, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na wybór odpowiedniej klasy systemu podwyższania ciśnienia – różne klasy będą skutkowały różnymi kryteriami przepływu powietrza. Klasa systemu powinna być zawsze ustalona w porozumieniu z ekspertami ze straży pożarnej.
Aby zapewnić prawidłowe działanie układu zabezpieczenia przed zadymieniem, konieczne jest zapewnienie odprowadzania powietrza z kondygnacji objętej pożarem. Można to osiągnąć wykorzystując: okna oddymiające uchylane siłownikami; szacht wentylacji grawitacyjnej czy szacht wentylacji mechanicznej.

SMOKE MASTER SMIA
Dla mniejszych budynków mieszkalnych (do 8 kondygnacji) proponuje się stosowanie rozwiązania SMOKE MASTER SMIA. Ten kompaktowy system wytwarza nadciśnienie na klatce schodowej już po 20 s od momentu zadziałania detektorów dymu. Po 4-10 minutach (warunki  miejskie) na miejsce pożaru przybywa straż pożarna, która za pomocą systemowego panelu sterowania może wybrać adekwatne opcje wytwarzania nadciśnienia/oddymiania. 
System SMOKE MASTER SMIA zapewnia stałe natężenie przepływu odciąganych gazów wynoszące do 2,0m3/s – natężenie przepływu odprowadzanych gazów pożarowych nie powinno być mniejsze niż 1,0 m3/s w przypadku pożaru w budynkach o liczbie kondygnacji nie większej niż cztery, oraz nie mniejsze niż 0,25*[liczba kondygnacji] m3/s w budynkach, w których liczba kondygnacji przekracza cztery. Wentylator oddymiający posiada oznaczenie CE i jest klasy F400 – zapewniona jest praca ciągła przez 2 h, przy temperaturze odciąganego dymu do 400°C.

Gwarancja bezpieczeństwa
Systemy ochrony przeciwpożarowej, szczególnie rozwiązania zapewniające bezpieczną ewakuację, muszą spełniać odpowiednie standardy techniczne. W Polsce ich obiektywnym potwierdzeniem są Aprobaty Techniczne Instytutu Techniki Budowlanej.  Od lutego 2014 roku, firma Fläkt Bovent legitymuje się Aprobatą Techniczną nr AT-15-9227/2014 dla Zestawów wyrobów SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA. Produkowane w Polsce systemy różnicowania ciśnienia są  testowane i doskonalone w specjalnie do tego celu zbudowanym laboratorium. Po badaniach typu oraz audycie zakładu i zakładowej kontroli jakości produkcji, firma otrzymała także certyfikat zgodności wyrobów z wymaganiami Aprobaty Technicznej (nr ITB-2297/W).

Źródło: Fläkt Bovent.