Standard NF-40 (dla domów energooszczędnych, dla których EU<40 kWh/m2/rok), sporządzony przez Krajową Agencję Poszanowania Energii, obejmuje wymagania minimalne w zakresie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Centralnym elementem układu jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła.

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła
Parametr ten, obowiązujący dla zrównoważonych strumieni powietrza nawiewanego i usuwanego, został ustalony jako minimalny. Sprawność ta ma być ustalana zgodnie z normą PN-EN 308 „Wymienniki ciepła. Procedury badawcze wyznaczania wydajności urządzeń do odzyskiwania ciepła w układzie powietrze-powietrze i powietrze-gazy spalinowe.”


Tabela: Sprawność temperaturowa odzysku ciepła wg stref klimatycznych Polski

Jednocześnie z tym wymogiem, spełnić należy warunek małego zużycia energii elektrycznej – pobór mocy powinien być ≤ 0,45 W/(m3/h), w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego. Centrale energooszczędne powinny być więc wyposażone w elektronicznie komutowane wentylatory na prąd stały (DC-EC).

- Temperaturowa sprawność odzysku ciepła jest istotnym, wręcz intuicyjnym parametrem pozwalającym określić, czy dana centrala wentylacyjna może spełnić wymagania dla domów energooszczędnych – mówi Paweł Sobiech z firmy conceptAIR, oficjalnego importera central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła fińskiego producenta Vallox Oy. - Trzeba  jednak podkreślić, że nie jest to jedyny, wymagany przez standard NF-40, parametr. Urządzenia, które mogą być stosowane w domach energooszczędnych, muszą także zapewnić odpowiednio niskie zużycie energii elektrycznej, możliwość regulacji wielkości strumienia powietrza nawiewanego bez zwiększania strat ciepła oraz spełniać wymagania dotyczące m.in. czystości powietrza i akustyki. Należy zawsze wybierać urządzenia, które spełniają wszystkie te wymagania.

Automatyka regulacyjna
Centralę wentylacyjną należy wyposażyć w układ automatyki regulacyjnej, która pozwoli na pracę centrali zgodną z bieżącymi potrzebami. Sterowanie centralą powinno odbywać się poprzez panel w strefie mieszkalnej, dając użytkownikowi możliwość:

  • zmiany wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego w zakresie 60/ 100 /150%;
  • wyłączenia/włączenia centrali;
  • przejścia w tryb letni (z obejściem bez odzysku ciepła lub na działanie tylko wentylatora wywiewnego, podczas gdy powietrze dostaje się przez rozszczelnione okna).

Zaleca się, by układ regulacji był zautomatyzowany i reagował na wilgotność względną powietrza lub stężenie CO2, pomierzone w powietrzu wywiewanym lub pomieszczeniu reprezentatywnym. Regulacja wydajności może być sterowana czasowo według zadanego harmonogramu dziennego/tygodniowego.

Akustyka i czystość
Centrala powinna też charakteryzować się odpowiednimi parametrami akustycznymi. Standard podaje, że powinna emitować „mało hałasu“, określając następujące wymagania dla całej instalacji:

  • natężenie hałasu w pomieszczeniu technicznym < 35 dB(A),
  • natężenie hałasu w pomieszczeniach mieszkalnych < 25 dB(A).

Wartości te należy sprawdzić po wykonaniu systemu wentylacji, określając także, czy projektowane strumienie powietrza wentylacyjnego odpowiadają strumieniom rzeczywistym.

Centrala do domu energooszczędnego musi być też odpowiednio wyposażona:

  • filtry klasy G4 lub F7 na nawiewie i G4 na wywiewie;
  • rozwiązania chroniące wymiennik przed szronieniem, charakteryzujące się jak najmniejszym zużyciem energii elektrycznej, nie powodujące dodatkowych strat ciepła na wentylację.

Projekt i obliczenie wymaganej ilości powietrza wentylacyjnego
Centrala jest sercem, ale nie jedynym elementem wentylacji opisanym w standardzie NF-40. Musi więc być integralną częścią projektu instalacji wentylacyjnej. Dla budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, do obliczania strumienia powietrza wentylacyjnego należy stosować normę PN-B 03430:1983/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania”. Jak wspomniano, centrala wentylacyjna (wraz z instalacją) powinna umożliwiać regulację wielkości strumienia w zakresie od 60% do 150%, bez wpływu na wielkość strat ciepła! Sam projekt wentylacyjny powinien zapewniać jak najkrótszą drogę przewodów, którymi powietrze jest czerpane z zewnątrz i doprowadzane do centrali oraz tych usuwających powietrze za centralą na zewnątrz. W miejscu zamontowania centrali wentylacyjnej należy wykonać podejście kanalizacyjne do odprowadzenia skroplin, powstających w wymienniku.

 

Sprawdź też: Akademia VALLOX - 11.04.2014 r., Warszawa

 

Źródło, foto: conceptAIR

conceptAIR VALLOX