PYTANIE: 

Moje pytanie związane jest z uzyskaniem certyfikatu dla firm w branży chłodniczej. Rozpoczynam jednoosobową działalność gospodarczą związaną z naprawą i konserwacją urządzeń chłodniczych używanych w przemyśle do chłodzenia wody przemysłowej. Moja działalność opierać się będzie na wykonywaniu zleceń dla jednego zleceniodawcy, unijnej firmy produkującej i montującej swoje systemy również na terenie Polski. W związku z tym będę wykonywał zlecenia tylko dla tej jednej firmy i w jej imieniu.

Czy jestem również zobowiązany to otrzymania certyfikatu UDT dla firm?

Dodam również że całkowite wyposażenie oraz potrzebne narzędzia otrzymam od firmy zlecającej, jestem faktycznie jej pracownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, a posiadam oczywiście certyfikat F-gazowy dla personelu.

Bardzo proszę o opowiedź.

 

ODPOWIEDŹ:

Rozumiem, że na razie posiada Pan personalny certyfikat F-gazowy.

Przepisy F-gazowe nakazują, aby certyfikat FIRMOWY w zakresie F-gazów posiadały wszystkie podmioty, które wykonują następującą działalność związaną z urządzeniami chłodniczymi, klimatyzacyjnymi i pompami ciepła zawierającymi (lub mającymi zawierać) F-gazy:

· instalacja (tj. instalowanie urządzeń),

· naprawa,

· konserwacja lub serwisowanie,

· likwidacja.

Dokładne definicje w/w pojęć podane są w art. 2 Rozporządzenia PEiR nr 517/2014.

Natomiast certyfikaty PERSONALNE są wymagane od techników (osób fizycznych) dla nieco większej liczby czynności. Certyfikaty personalne są wymagane do wykonywania następujących czynności:

· kontrole szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton eqCO2 F-gazu (a jeśli urządzenia są hermetycznie zamknięte i są oznakowane jako takie – to ten obowiązek zaczyna się od napełnienia co najmniej 10 ton eqCO2),

· odzysk (jakichkolwiek ilości czynnika),

· instalacja urządzenia (bez względu na wagę napełnienia urządzeń czynnikiem F-gazowym),

· naprawa,

· konserwacja lub serwisowanie,

· likwidacja.

Brak odpowiedniego certyfikatu może skutkować dotkliwymi karami finansowymi zarówno dla serwisanta, jak i dla firmy zlecającej/pośredniczącej, a także dla operatora (klienta końcowego), który nie zapewniłby, aby w/w czynności realizowały odpowiednio certyfikowane podmioty.

Jeśli prowadzi Pan jednoosobową firmę funkcjonującą w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, to aby wykonywać w/w czynności w odniesieniu do urządzeń zawierających F-gazy, musi Pan dysponować zarówno certyfikatem personalnym (dla siebie), jak i certyfikatem dla przedsiębiorstw (dla swojej firmy). Jeśli ta działalność jest wykonywana w Polsce, to certyfikaty mogą być wydane przez polski Urząd Dozoru Technicznego (UDT), lub mogą być wydane przez jakąkolwiek inną unijną tzw. Jednostkę Certyfikującą działającą na podstawie Rozporządzenia PEiR nr 517/2014 oraz szczegółowych przepisów danego państwa członkowskiego.

W kontekście wymogów certyfikatu firmowego, to certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorstw musi mieć co najmniej firma będąca ostatnim ogniwem w kontaktach z finalnym użytkownikiem, czyli firma instalacyjno-serwisowa, a niekoniecznie generalny wykonawca. Podmiot, który bezpośrednio realizuje czynności, które wylistowałem powyżej – musi mieć odpowiedni certyfikat F-gazowy. Gdyby był Pan zatrudniony nie na własnej działalności gospodarczej, lecz na umowę o pracę lub choćby na umowę zlecenie – to Pan musiałby posiadać tylko certyfikat personalny, natomiast certyfikat firmowy musiałby posiadać Pański pracodawca.

Aby certyfikaty F-gazowe z innych krajów unijnych były uznawane w Polsce, muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, ewentualnie mogą być już wydane w języku polskim (przez pewien okres tę drugą metodę stosowała, na życzenie, słowacka Jednostka Certyfikująca w zakresie F-gazów).

Pańska firma musi dysponować całym zestawem wyposażenia technicznego, według wytycznych jednego z rozporządzeń Ministra Rozwoju z 12/2017. W tym rozporządzeniu określono także zakres procedur oraz systemu dokumentowania czynności, które musi Pan stworzyć i wdrożyć w firmie. Zakładam, że prowadząc instalowanie i serwis, zdarzą się przypadki, w których trzeba będzie m.in. odzyskać czynnik z urządzenia, a potem ponownie napełnić urządzenie czynnikiem chłodniczym, nowym lub po recyklingu. Jeśli tak – to będzie Pan także musiał składać coroczne sprawozdania do tzw. BDS (Baza Danych Sprawozdań). Aby móc złożyć rzetelne sprawozdanie, niezbędne jest prowadzenie na bieżąco dość szczegółowej ewidencji. Dodatkowo, dochodzą kwestie sprawozdawczości i rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska, kwestie odpadowe i inne obowiązki natury ochrony środowiska. W tym wszystkim aveECO jest w stanie Pana wesprzeć, na zasadzie stałej umowy o współpracy.

Rozumiem, że w opisanym przypadku – unijna firma będzie przywozić spoza Polski na terytorium Polski m.in. swoje urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne i/lub pompy ciepła. Zakładam, że nie będzie importować tych urządzeń spoza UE bezpośrednio do Polski, bo do takiej działalności potrzebne jest dysponowanie tzw. autoryzacją do wykorzystania kontyngentu F-gazowego. Zakładam natomiast, że ta zagraniczna firma będzie przywozić do Polski z innych krajów unijnych urządzenia zawierające F-gazy. Jeśli tak, to zalecam kontakt z aveECO w celu wyjaśnienia wszystkich obowiązków tej firmy, wynikających z polskich przepisów wdrażających unijne Rozporządzenie 517/2014. Na firmie tej będzie spoczywać kilka ważnych obowiązków, za których nieprzestrzeganie – polska ustawa o F-gazach przewidziała surowe sankcje, sięgające nawet 45.000 zł za każde naruszenie przepisów.

ODPOWIEDZI UDZIELIŁ NASZ EKSPERT: Michał Dobrzyński, aveECO

aveECO Michał Dobrzyński
ul. Bruzdowa 109G, 02-991 Warszawa
NIP: 951-115-17-79, REGON: 012262133
W: www.aveECO.pl, K: 664-601-100, E: info@aveECO.pl 
KONSULTING, SZKOLENIA I AUDYTY EKOLOGICZNE
ODZYSK, REGENERACJA I UTYLIZACJA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH