Ustawa zakłada wyeliminowanie przepisów określających wymogi, jakie powinna spełniać osoba, która ubiega się o wykonywanie zawodu audytora efektywności energetycznej. Zgodnie z nowymi przepisami kwalifikacje audytorów nie będą musiały być potwierdzane na drodze administracyjnej przed komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto audytorzy efektywności energetycznej nie muszą posiadać wyższego wykształcenia technicznego, jeśli mają wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu opracowań technicznych dotyczących efektywności energetycznej.
Ustawa znosi także obowiązek ubezpieczania się przez audytorów od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonaniem audytu.

Nowe regulacje mają zwiększyć dostęp do zawodu audytora efektywności energetycznej, a tym samym doprowadzić do wzrostu konkurencji i obniżki cen na tym rynku.

Sejm uchwalił ustawę 10 października br. Prezydent podpisał nowelizację 6 grudnia br.

Nowe przepisy obowiązują od 27 grudnia br.

>>Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Źródło: www.sejm.gov.pl