Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, również przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, o czym mówi art. 207 § 2 Kodeksu pracy. Pracodawcy przysługuje wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy.

Zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury to jeden z wymaganych elementów bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (§ 15 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP). Przepisy nie określają jednak szczegółowo pojęcia odpowiedniej temperatury.

W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).
Można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń biurowych 20°C – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w tych pomieszczeniach pracy (§ 134 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie).

Kiedy więc wniosek o zakup klimatyzatora jest uzasadniony?
Jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy (czyli 20°C), to wniosek pracowników o podjęcie działań w kierunku jej obniżenia należy uznać za uzasadniony.
Podstawa prawna:
- art. 207 § 2 Kodeksu pracy; § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.);
- § 134 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, ze zm.).