NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w ramach programu KAWKA

Po długim procesie konsultacji, w dniu 28 lutego 2013 r., Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW wspólnie z funduszami wojewódzkimi ogłosili program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Celem programu KAWKA jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza wynikającego z tzw. niskiej emisji - problemu dotyczącego zwłaszcza obszarów miejskich - oraz zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zagrażających zdrowiu i życiu ludzi. Niska emisja to zanieczyszczenia emitowane przez transport oraz domowe piece grzewcze.

Dofinansowanie w ramach programu KAWKA obejmie inwestycje w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców, a także w mniejszych miejscowościach uzdrowiskowych, takie jak:

- likwidacja lokalnych źródeł ciepła, tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ. W przypadku likwidacji palenisk indywidualnych zakres przedsięwzięcia może m.in. obejmować wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. lub instalacji gazowej;

- rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektu do sieci;

- zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym;

- termomodernizacja budynków wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący przebudowie lub likwidacji lokalnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.

Dofinansowanie w ramach programu KAWKA będzie udzielane w postaci bezzwrotnych pożyczek przyznawanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota dofinansowania może wynieść nawet 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. Przy określaniu wysokości dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

W ramach programu planuje się trzy nabory w ciągu 5 lat trwania programu. KAWKA została uruchomiona 1 marca br.

 

Informacje o programie KAWKA

5.8. Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności
pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy* zwanej w skrócie "Air Quality Directive" lub "CAFE". CAFE czyli Clean Air for Europe - to program, którego celem jest stworzenie długofalowej, zintegrowanej strategii zwalczania zanieczyszczenia powietrza i ochrony przed jego wpływem na zdrowie ludzi i na środowisko. Od "CAFE" wzięła się też polska nazwa programu "KAWKA". Program ma również swoje logo - wzięte nie od kawy, lecz ptaka...

Węcej o programie KAWKA na stronie www NFOŚiGW

*Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe

Źródło: NFOŚiGW