Climate and Clean Air Coalition to Reduce Short-Lived Climate Pollutants (CCAC) czyli Koalicja na Rzecz Klimatu i Czystego Powietrza to inicjatywa Programu Środowiskowego ONZ, która skupia państwa podejmujące działania na rzecz ograniczania zanieczyszczeń wynikających z uwalniania rożnych gazów cieplarnianych do atmosfery. Polska jest pierwszym krajem UE z Europy Środkowo-Wschodniej, który został partnerem Koalicji.

Polski Rząd tym samym dostrzega znaczenie innych, niż tylko CO2, zanieczyszczeń w procesie zmian klimatu. Bardziej niebezpieczne są tzw. zanieczyszczenia krótkotrwałe SLCPs (ang. short-lived climate pollutants), wśród których znajdują się m.in. metan, sadza i fluorowęglowodory (HFC). Te ostatnie nie tylko przyczyniają się do wzrostu temperatury na Ziemi, ale mają również negatywny wpływ na zdrowie człowieka. 

Do zadań Koalicji należy m.in. podnoszenie świadomości społecznej w obszarze krótkotrwałych zanieczyszczeń oraz wsparcie krajowych działań na rzecz redukcji szkodliwych substancji. Polska może pochwalić się uruchomieniem w ostatnim czasie, wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej, programu KAWKA, którego celem jest ograniczenie smogu w miastach i poprawa jakości powietrza w miastach.

Źródło: Ministerstwo Środowiska RP