Wyślij fotę i wygraj!

Znajdź klimę Fujitsu, zrób jej fotę i wstaw do aplikacji na Facebooku!

Nagroda główna: odświeżacz DASY30S

DASY30S

 

REGULAMIN KONKURSU "ZNAJDŹ NASZĄ KLIMĘ"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu „Znajdź Naszą Klimę” („Konkurs”) na portalu społecznościowym Facebook.com.

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody („Organizator”) jest KLIMA-THERM S.A. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Sygnatura WA.XIII NS-REJ. KRS: 0000345327 NIP: 9562163781, 04-174 Warszawa, ul. Tarnowiecka 54.

3. Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na profilu Organizatora pod adresem: www.facebook.com/KochamSwiezePowietrze.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można  wziąć udział w Konkursie.

5. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. W Konkursie mogą brać udział wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:

1) „Fan” - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących profil www.facebook.com/KochamSwiezePowietrze na portalu Facebook przez zaznaczenie opcji „Lubię to” odnoszącej się do tego profilu na portalu Facebook.

2) „Uczestnik” – osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w §3 ust 1 Regulaminu.

3) „Konkurs” – akcja opisana Regulaminem.

4) „Aplikacja” – element oprogramowania służący do przeprowadzenia konkursu.

5) „Aktywność” – wykonanie ciekawego z punktu widzenia przebiegu konkursu zdjęcia ukazującego klimatyzator marki FUJITSU i przesłanie go Organizatorowi za pomocą Aplikacji.

6) „Laureat Konkursu” – 1 Uczestnik, który prześle Organizatorowi najciekawsze zdjęcie według subiektywnej oceny Organizatora.

7) „Nagroda” – nagroda opisana w § 5 Regulaminu.

8) „Okres” – czas trwania Konkursu wskazany w § 2 Regulaminu.

§ 2. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia  12 lipca 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. do godziny 10.00.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

2) posiada konto na portalu Facebook.com,

3) posiada status „Fana” profilu Organizatora na portalu Facebook.com,

4) poprawnie wykona Aktywność,

5) wyrazi zgodę na przekazanie Organizatorowi danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania w celach związanych z przekazaniem Nagrody oraz odprowadzeniem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości nagród,

6) wyrazi zgodę na zamieszczenie na profilu www.facebook.com/KochamSwiezePowietrze swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu Nagrody.

2. Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie konkursowe. Ewentualna podmiana zdjęcia możliwa jest jedynie przez konakt Uczestnika z Organizatorem.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

4. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

5. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na profilu Organizatora bez konieczności instalacji Aplikacji. Wzięcie udziału w Konkursie – rozumiane jako, dobrowolna instalacja Aplikacji w profilu Uczestnika w serwisie Facebook, będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz dystrybucji Nagród zgodnie z § 5 Regulaminu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na profilu Organizatora na portalu Facebook.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

8. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc., będą one wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia klimatyzatora marki FUJITSU i przesłanie go Organizatorowi za pomocą Aplikacji. Przesyłane zdjęcie powinno być w opinii Uczestnika na tyle ciekawe i przede wszystkim unikalne, aby dawało szanse Uczestnikowi na wybranie zdjęcia jako zwycięskiego przez Organizatora.

2. Organizator dokona oceny i wybierze według swojego subiektywnego uznania najlepsze zdjęcie konkursowe.

3. Laureatem Konkursu zostanie 1 Uczestnik, którego zdjęcie konkursowe zostanie najlepiej ocenione przez Organizatora.

4. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych profili w serwisie Facebook.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników:

a. Co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa w Konkursie,

b. Osób prowadzących działania, co, do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, ingerujące w mechanizm Aplikacji Konkursowej lub w inny sposób dążące do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu,

c. Osób prowadzących działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek,

d. Osób, które w związku z udziałem w Konkursie, podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe,

e. Osób, które w sposób jawny lub domniemany naruszają autorskie prawa majątkowe względem osób trzecich – gdy zgłoszone do konkursu zdjęcie nie jest własnością Uczestnika, a nosi cechy utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z póź. zm.),

f. Osoby, co do której zajdzie jakiekolwiek uzasadnione podejrzenie, iż nie działa zgodnie z niniejszym Regulaminem w celu osiągniecia korzyści w postaci nagrody.

6. Obowiązkiem Organizatora jest poinformowanie Uczestnika Konkursu o usunięciu go z Konkursu wraz z podaniem przyczyny. Taka informacja będzie przekazywana przy użyciu prywatnych wiadomości za pośrednictwem serwisu Facebook lub na adres e-mail.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania Serwisu Facebook,

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 5. Zwycięzcy i nagroda

1. Na Nagrodę w Konkursie składają się:

a. Nagroda rzeczowa:„Odświeżacz powietrza model DASY30S” marki FUJITSU o wartości 1.722,00 PLN brutto,

b. Nagroda pieniężna w wysokości 191 PLN, która nie podlega wypłacie i jest przeznaczona wyłącznie na zapłatę 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.  Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie wpłacony przez Organizatora Konkursu do właściwego Urzędu  Skarbowego.

2. Laureat Konkursu zostanie ogłoszony na profilu www.facebook.com/KochamSwiezePowietrze do dnia 06 września 2013 r. i niezależnie od powyższego, Laureat Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o Nagrodzie drogą e-mailową, w terminie do dnia 06 września 2013 r.. Organizator prześle Nagrodę do Laureata pocztą kurierską w terminie 30 dni od daty 06 września 2013 r. na adres znajdujący się tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wskazany przez Laureata.

3. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma niezwłocznie odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.

4. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta Laureata Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestnika z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli Laureat Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

6. Nagroda rzeczowa, o której mowa w ust. 1 lit. a), nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Organizatora: KLIMA-THERM S.A., Dział Marketingu, ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa z dopiskiem: Konkurs: Znajdź Naszą Klimę, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora.

4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pisemnie lub pocztą elektroniczną.

§ 7. Dane Osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia.

4. Dane osobowe Uczestników po zakończeniu Konkursu zostaną usunięte.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

4. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

5. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Organizatora czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony.

6. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na profilu Organizatora: http://www.facebook.com/KochamSwiezePowietrze  na portalu Facebook.com.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 r.