Tablica sterownicza SMOKE MASTER CP jest przeznaczona do zasilania, sterowania i monitorowania urządzeń i elementów w systemach kontroli dymu i ciepła, m.in.:

  • urządzeń składowych systemów wentylacji pożarowej – strumieniowej, oddymiającej, napowietrzającej, wspomagającej oddymianie grawitacyjne;
  • urządzeń składowych systemów różnicowania ciśnień;
  • urządzeń współpracujących z systemami wentylacji takich jak: kurtyny, bramy, przetworniki kierunku i prędkości wiatru, systemy detekcji gazów, czujniki jakości powietrza, czujniki różnicy ciśnień, czujniki przepływu, okna dymowe, żaluzje, kontaktrony.

Tablica sterownicza dostosowana jest do każdego projektu wykonawczego systemu kontroli dymu i ciepła, zgodnie ze scenariuszem działania urządzeń i elementów składowych obsługiwanego systemu.

Tryb bytowy
W warunkach normalnych, tablica SMOKE MASTER CP współpracuje z instalacjami budynkowymi (np. detekcja gazów lub system zarządzania budynkiem) i reguluje pracę wentylatorów strumieniowych w trybie wentylacji bytowej. Najczęściej prowadzona jest regulacja oparta o pomiar stężenia zanieczyszczeń gazowych. Głównym parametrem jest stężenie CO (tlenku węgla), zależne od bieżącego natężenia ruchu samochodowego. Monitorowane jest też stężenie LPG, mogącego pochodzić z wadliwej lub uszkodzonej pojazdowej.  Sygnałem do zmiany parametrów pracy urządzeń jest przekroczenie alarmowej wartości stężenia któregokolwiek z zanieczyszczeń. Takie rozwiązanie zapewnia optymalną pracę systemu. Wymiana powietrza jest skuteczna, bez konieczności ciągłej i pełnej wentylacji całej przestrzeni. Dzięki temu koszty pracy wentylacji są wyraźnie niższe.
Realizując funkcje bytowe, tablice mogą pracować w sieci. W przypadku realizacji funkcji pożarowych każda tablica sterownicza jest urządzeniem autonomicznym, realizując wszystkie zaprogramowane scenariusze pożarowe nawet po zaniku komunikacji między tablicami sterowniczymi połączonymi w sieć.

Tryb pożarowy
Po odebraniu sygnału pożarowego, tablica SMOKE MASTER CP przechodzi w stan pracy alarmowej (pożarowej), która ma priorytet nad wszystkimi pozostałymi stanami pracy.  Przydatność tablicy do zastosowań w trybie pożarowym potwierdza Aprobata Techniczna AT-15-9226/2013, wydana przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy.

W stanie alarmu pożarowego tablica sterownicza:

  • wyłącza odbiory bytowe, nie biorące udziału w realizacji scenariusza pożarowego;
  • uruchamia urządzenia i elementy składowe, w sekwencji zgodnej z projektem systemu, z uwzględnieniem szczegółowych warunków projektowych (np. czasy opóźnień);
  • potwierdza przejście w stan pracy pożarowej i możliwość realizacji scenariusza.

Tablica pozostaje w trybie pożarowym do czasu resetu sygnału o alarmie pożarowym – reset jest możliwy dopiero wtedy, gdy sygnały z Systemu Sygnalizacji Pożaru wrócą do stanu normalnego. Do tego czasu, dozoruje sygnały od urządzeń i elementów systemu, istotnych pod względem pożarowym. Jeśli sygnały te zostaną zinterpretowane jako nieprawidłowe (np. zadziałanie zabezpieczenia wentylatora pożarowego, brak potwierdzenia przesterowania klapy pożarowej), tablica sygnalizuje zmianę stanów.

Tryb pożarowy – systemy różnicowania ciśnienia
Tablica b może być również stosowana do realizacji funkcji sterowania, monitorowania i zasilania w systemach różnicowania ciśnienia, zapobiegających zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych oraz zapewnieniu dostępu ekipom gaśniczo-ratowniczym. Zadaniem tablicy w takim wykonaniu jest regulowanie wartości różnicy ciśnienia pomiędzy drogami ewakuacyjnymi a strefą objętą pożarem. Różnica ciśnienia jest mierzona za pomocą przetwornika różnicy ciśnień, skąd analogowy sygnał prądowy przekazywany jest do sterownika programowalnego.

Źródło, foto: Fläkt Bovent