Bruksela, dnia 27 czerwca 2022 r. – Sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną uruchamia "Energising Europe with Solar Heat" – plan działania na rzecz energii słonecznej dla Europy, mający na celu przyspieszenie wysiłków na rzecz dekarbonizacji ciepła i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez masowe wdrażanie technologii energii słonecznej w europejskich budynkach i przemyśle.

Po opublikowaniu przez Komisję Europejską planu REPowerEU i strategii UE w zakresie energii słonecznej, sektor ogrzewania i chłodzenia energią słoneczną przedstawia uzupełniający plan działania dotyczący energii słonecznej dla Europy, podkreślając wkład, jaki sektor ten może wnieść w dekarbonizowanie i decentralizację sektora energetycznego do 2030 r.

Mapa drogowa została oficjalnie uruchomiona w zeszłym tygodniu, 20 czerwca, podczas wydarzenia "Dekarbonizacja ciepła: strategiczny imperatyw dla UE", które odbyło się w Brukseli i zgromadziło decydentów, przedstawicieli sektora energii słonecznej i innych gałęzi przemysłu. Wydarzenie dotyczyło znaczenia dekarbonizacji ciepła w reakcji UE na kryzys klimatyczny i kryzys bezpieczeństwa energetycznego oraz roli ciepła słonecznego w przyspieszonej transformacji energetyki.

Oczekuje się, że do 2030 r. ciepło słoneczne osiągnie 140 GWt zainstalowanej mocy, umożliwiając ponad 250 000 zielonych miejsc pracy, zastępując stopniowo do 12,1 mld m³ importowanego gazu i zapewniając 33 Mt rocznych oszczędności emisji CO2. Ponadto, przy odpowiednim wsparciu politycznym i finansowym, sektor może osiągnąć 500 GWt do 2035 r. i nadal rosnąć do 2000 GWt do 2050 r.
"Europa nie stoi teraz przed kryzysem gazowym, lecz kryzysem ogrzewnictwa. Ciepło stanowi połowę energii zużywanej w Europie, a ciepło pochodzące z energii słonecznej ma do odegrania kluczową rolę w odpowiedzi na ten kryzys i transformację energetyczną, jako czyste, konkurencyjne i niezawodne źródło ciepła dla europejskich domów i przemysłu "- powiedział Pedro Dias, Sekretarz Generalny Solar Heat Europe, podczas prezentacji mapy drogowej 20 czerwca.

Wykorzystanie ciepła słonecznego stale rośnie w Europie od trzech dekad. Technologia ta ma kilka zalet w porównaniu z innymi technologiami odnawialnymi, takimi jak niższe koszty, lepszy ślad środowiskowy i możliwość recyklingu, oraz łatwość integracji z innymi wykorzystywanymi źródłami ciepła, takimi jak kotły czy pompy ciepła w instalacjach hybrydowych. Ciepło pozyskiwane z energii słonecznej wyróżnia się tym, że wnosi istotny wkład w gospodarkę Europy i strategiczną autonomię. Jest to europejska technologia solarna, której producenci są rozsiani po całym kontynencie, dostarczając ponad 90% systemów zainstalowanych w Europie. Ponadto sektor ten pozytywnie wpływa na europejski bilans handlowy, a kraje takie jak Austria i Grecja eksportują ponad połowę swojej produkcji energii słonecznej. Ważną pozycje w Europie maja także polscy producenci kolektorów słonecznych

"Potencjał sektora ciepła odnawialnego, a w szczególności ciepła słonecznego, został niedoszacowany. Bezpośrednie odnawialne rozwiązania cieplne, takie jak ciepło słoneczne, przynoszą ogromne korzyści odporności, bezpieczeństwu i konkurencyjności europejskiego sektora energetycznego. Kluczowe znaczenie ma zapewnienie temu sektorowi takiego samego poziomu wsparcia politycznego i finansowego, jaki został zaoferowany technologiom energii odnawialnej "- powiedział Guglielmo Cioni, wiceprezes Solar Heat Europe.

Mapa drogowa zawiera wezwanie do działania skierowane do decydentów na szczeblu europejskim i krajowym, zapewniając ścieżkę niezbędnych działań w celu maksymalizacji potencjału i wpływu energii słonecznej w Europie. Oprócz wyższych celów i przełomowego mechanizmu ustalania cen emisji dwutlenku węgla, sektor energii słonecznej wymaga konkretnych działań:

• Po stronie popytu promowanie prywatnych inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną, wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw pod względem finansowym oraz zachęcanie ich do dokonywania zrównoważonych wyborów dotyczących ich gospodarstw domowych lub zakładów produkcyjnych.

• Po stronie podaży, rozwój wykwalifikowanej siły roboczej i ukierunkowanie wsparcia UE na zwiększenie obecnych zdolności produkcyjnych energii słonecznej w Europie.

Wydarzenie i uruchomienie mapy drogowej to skoordynowane inicjatywy w kontekście jubileuszu 30- lecia Solar Heat Europe , które stanowi ważny kamień milowy dla całego europejskiego przemysłu energii słonecznej. Aby uczcić ten kamień milowy, stowarzyszenie ma na celu uczczenie przeszłych osiągnięć, ale co ważniejsze, przyjrzenie się przyszłym krokom i temu, w jaki sposób sektor energii słonecznej może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej, obniżeniu emisji i wreszcie osiągnięciu zera netto w 2050 r.

Przygotowano: SPIUG 29.06.2022