Wiadomo już, że projekt nie uwzględnia zmian wynikających z unijnego rozporządzenia 517 oraz że znaczna część fundamentalnych uwag zgłaszanych przez organizacje branżowe, nie została uwzględniona (zobacz). - Przygotowanie nowych regulacji było konieczne przede wszystkim ze względu na rozporządzenia wspólnotowe (1005/2009 i 842/2006) oraz 12 rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej do tych rozporządzeń - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Odnotujmy, za Rządowym Centrum Informacyjnym, kilka ważnych postanowień ustawy:

  1. Przewidziano utworzenie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej. Gromadzone w nim będą – w postaci dokumentów elektronicznych – Karty Urządzeń, Karty Systemów Ochrony Przeciwpożarowej oraz dane zawarte w tych kartach. Karty będą sporządzane oddzielnie dla urządzeń i systemów zawierających substancję zubożającą warstwę ozonową lub fluorowany gaz cieplarniany.
  2. Personel, który wykonuje określone czynności w stosunku do urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, pomp ciepła i systemów ochrony przeciwpożarowej, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk – będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Projekt przewiduje także certyfikat dla przedsiębiorców. Obydwa certyfikaty będą wydawane bezterminowo.
  3. Na podmioty przywożące ww. składniki do Polski oraz je wywożące z naszego kraju nałożono obowiązek przekazywania do wyspecjalizowanej jednostki rocznych sprawozdań (jako formularzy w postaci elektronicznej). Wyspecjalizowaną jednostką jest Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie.
  4. Założono, że w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych i krajowych będą stosowane kary pieniężne. Administracyjne kary pieniężne mają się mieścić w przedziale od 3 tys. zł (np. za nieterminowe przekazanie sprawozdań lub ich kopii) do 30 tys. zł (np. za wprowadzenie do obrotu systemu ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających perfluorowęglowodory). Kary te będzie wymierzał, w drodze decyzji administracyjnej, wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie swoich kompetencji. Kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Nowa ustawa zastąpi regulację z 2004 r. i ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku ustaw, z wyjątkiem części regulacji, które będą obowiązywać po upływie 6 miesięcy (m.in. wdrożenie certyfikacji).

Oddajmy jeszcze głos Ministerstwu Środowiska, które wyjaśnia, jakich podmiotów będzie w szczególności dotyczyć ustawa:

  • prowadzących działalność w zakresie produkcji i usług związanych ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także z obrotem tymi substancjami i gazami oraz produktami, urządzeniami i systemami, a także gaśnicami zawierającymi te substancje lub gazy lub od nich uzależnionymi;
  • użytkujących produkty, urządzenia i systemy oraz gaśnice zawierające te substancje lub gazy lub od nich uzależnione;
  • jednostek prowadzących szkolenia personelu, jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu, jednostek oceniających i jednostki certyfikującej personel, a także jednostki certyfikującej przedsiębiorców;
  • wyspecjalizowanej jednostki – Instytutu Chemii Przemysłowej;
  • organów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz organów pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej.

Teraz projekt zostanie skierowany do Sejmu.

→ przebieg procesu legislacyjnego: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/228682

 

Źródła:

Komunikat CIR: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-substancjach-zubozajacych-warstwe-ozonowa-oraz-o.html

Komunikat Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/23939_dla_ochrony_powietrza.html

Wykaz uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2011_01/29a5cf2532a5ec5eb24220dd83514152.pdf