Wytyczna jaką jest maksymalna moc właściwa wentylatorów jest związana z przepisami Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Zalecana maksymalna moc właściwa wentylatora pojawiła się jako nowy wymóg w przepisach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] (Dziennik Ustaw Nr 201 poz. 1238 z dnia 13 listopada 2008 r.). Paragraf 154 (punkt 10 i 11) rozporządzenia brzmi:

Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja
§ 154
10. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych powinna nie przekraczać wartości określonych w poniższej tabeli*:

Lp. Rodzaj i zastosowanie wentylatora

Maksymalna moc właściwa wentylatora,

kW/(m3/s)

Maksymalna moc właściwa wentylatora,

W/(m3/h)

1

Wentylator nawiewny:

a) założona instalacja klimatyzacji

b) prosta instalacja wentylacji

 

 

1,60

 

1,25

 

 

0,444

 

0,347

2

Wentylator nawiewny:

a) założona instalacja klimatyzacji

b) prosta instalacja wentylacji

c) instalacja wywiewna

 

1,00

1,00

 

0,80

 

0,278

0,278

 

0,222

11. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania wybranych elementów instalacji do wartości określonej w poniższej tabeli*:

Lp. Dodatkowe elementy instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej

Dodatkowa moc właściwa wentylatora,

kW/(m3/s)

Dodatkowa moc właściwa wentylatora,

W/(m3/h)

1 Dodatkowy stopień filtracji powietrza 0,3 0,083
2 Dodatkowy stopień filtracji powietrza z filtrami klasy H10 i wyżej 0,6 0,167
3 Filtry do usuwania gazowych zanieczyszczeń powietrza 0,3 0,083
4 Wysoko skuteczne urządzenia do odzysku ciepła (sprawność temperaturowa większa niż 90%) 0,3 0,083


*W treści Rozporządzenia 1238 [1] moc wyjściowa podana jest w kW/(m³/s). Do tabel z Rozporządzenia dodaliśmy kolumnę z maksymalną mocą właściwą wentylatora wyrażoną w przeliczeniu godzinowym W/(m3/h).
Moc właściwa wentylatora jest jednym z parametrów świadczących o jakości urządzenia, choć jednocześnie przepisy nie wyjaśniają co oznacza "złożona instalacja klimatyzacji" czy "prosta instalacja wentylacji", oraz nie określają klasy filtra w "dodatkowy stopień filtracji powietrza".

Definicję parametru mocy właściwej wentylatorów SFP znajdujemy w przepisach normy PN-EN 13779 „Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji” (tytuł oryginalny: EN 13779 "Ventilation for non-residential buildings. Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems").

Współczynnik mocy właściwej wentylatorów znany jest pod skrótem SFP (od ang. Specific Fan Power) i wyrażony jest w W/(m³/s). Według normy PN-EN 13779, SFP definiuje następujący wzór:

SFP Specific Fan Power

gdzie:
PSFP - to moc właściwa wentylatorów [W/(m³/s)]
gdzie:
P - pobór mocy elektrycznej wentylatora [W],
qV – nominalny strumień objętościowy powietrza [m3/s],
Dp – spręż wentylatora [Pa],
 ntot– sprawność całkowita wentylatora [%].
 

W normie PN-EN 13779 określono też klasyfikację parametru Specific fan power PSFP 

Kategoria PSFP W/(m³/s)
SFP 1 < 500
SFP 2 500 – 750
SFP 3 750 – 1,250
SFP 4 1,250 – 2,000
SFP 5 > 2,000

oraz podano zalecane wartości wskaźników SFP:

Instalacja Kategoria
System wywiewny prosty (bez rekuperacji) 2
System wywiewny kompleksowy (z rekuperacją) 3
System nawiewny prosty (bez rekuperacji) 3
System nawiewny kompleksowy (z rekuperacją) 4 

Źródła:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201/2008, poz. 1238, ze zm.).

2. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych. Wymagania dotyczące właściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji.